Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir hudkontakt med løsemidler eller andre avfettingsmidler

Om lag 10 prosent av alle yrkesaktive, tilsvarende 250 000 personer, oppgir at de i sitt daglige arbeid har hudkontakt med løsemidler eller andre avfettingsmidler. 

Hudeksponering for løse- og avfettingsmidler er langt mer vanlig blant menn enn blant kvinner, og slik eksponering forekommer i alle aldre, både blant menn og kvinner. Ser vi på kjønn og utdanning er det menn med fullført videregående eller lavere utdanning som er mest utsatt. Hudkontakten er langt mer utbredt i mannsdominerte yrker som for eksempel mekaniker, bonde/fisker, metallarbeider og typiske yrker innen bygge- og anleggsvirksomhet. 

Trendfiguren viser hudkontakt med rengjørings-/desinfeksjonsmidler og løse-/avfettingsmidler samlet (to spørsmål i LKU slått sammen) og viser at andelen som oppgir slik hudkontakt varierer, men har avtatt de siste ti årene. 

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø 2013: 

Er du i ditt daglige arbeid utsatt for hudkontakt med løsemidler eller andre avfettingsmidler? 

Arbeidsmiljørelevans

Hudkontakt med avfettingsmidler og løsemidler kan gi hudplager og eksem

Løsemidler skal løse opp andre lignende stoffer og avfettingsmidler skal fjerne fettstoff, gjerne fra fett- eller oljeholdige produkter. I kontakt med huden bidrar disse stoffene i hovedsak til å ødelegge hudens beskyttende lag av fett. Enkelte produkter kan også inneholde stoffer som kan trenge gjennom huden og tas opp i blodbanen. I noen tilfeller kan dette forårsake annen skade andre steder i kroppen.

De mest vanlige arbeidsrelaterte hudsykdommene er irritativ (toksisk) og allergisk kontakteksem. De kan også forekomme samtidig. Begge typene kan forårsakes av direkte kontakt mellom huden og et stoff.  Hudkontakt med løsemidler og avfettingsmidler fører hovedsakelig til irritativ kontakteksem (Schliemann et al.) som oppstår etter gjentatte og lengre tids påvirkning av hudirriterende stoffer ved at de ødelegger hudens beskyttelsesbarriere slik at huden blir irritert, rød og sprukken og lettere mottakelig for ytre påvirkning. Allergisk kontakteksem er i liten grad rapportert forårsaket av løsemiddel- og/eller avfettingsmiddel. Det finnes rapporter som indikerer at hudkontakt med løse- og avfettingsmidler kan føre til urtikaria (elvebelst) (Schliemann et al.)

Litteratur

Flyholm MA, Frydendall Jepsen K. Dokumentationsrapport om risikofaktorer og forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser ved vådt arbejde. AMI Dokumentation, København: Arbejdsmiljøinstituttet (AMI), 2004.