Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser samlet hvem som oppgir hudkontakt med ulike kjemikalier

I 2013 oppga om lag 31 prosent av de yrkesaktive, tilsvarende 780 000 personer, at de i sitt daglige arbeid har hudkontakt med ulike rengjøringsmidler, avfettingsmidler og/eller oljer. 

Nær halvparten av de yrkesaktive i aldersgruppen 17-24 år oppgir hudkontakt med kjemikalier. De mest utsatte yrkesgruppene er mekaniker, kokk/kjøkkenassistent, renholder, bonde/fisker og sykepleier. Eksponeringen er mest utbredt blant de med fullført videregående skole eller lavere utdannelse, men også for kvinner som har fullført inntil fire år på høyskole/universitet.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: 

Er du i ditt daglige arbeid utsatt for hudkontakt med:

- rengjøringsmidler eller desinfeksjonsmidler?

- løsemidler eller andre avfettingsmidler? 

- oljer, smøremidler eller skjærevæsker? Det skal også svares ja selv om det brukes hansker

Arbeidsmiljørelevans

Gå til de ulike temaene i figurene nedenfor for mer detaljert informasjon.