Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir hudkontakt med rengjørings- eller desinfeksjonsmidler

Om lag 25 prosent av de yrkesaktive, tilsvarende 635 000 personer, oppgir at de i sitt daglige arbeid har hudkontakt med rengjøringsmidler eller desinfeksjonsmidler.

Eksponering er noe høyere blant kvinner enn menn og det er de yrkesaktive i aldersgruppen 17-24 år som i størst grad er utsatt, både blant kvinner og menn. Videre ser vi at eksponeringen er generelt avtakende med økende utdanningsnivå. Hudkontakten er mest utbredt blant renholdere, i yrker som håndtere mat og i helsesektoryrker. Ser vi på næring er det overnatting/servering, jord-/skogbruk/fiske og helse-/sosialtjenester som er mest utsatt. I bedrifter med mindre enn 50 ansatte, er andelen eksponerte moderat over gjennomsnittet.

Trendfiguren viser hudkontakt med rengjørings-/desinfeksjonsmidler og løse-/avfettingsmidler samlet (to spørsmål i LKU slått sammen) og viser at andelen som oppgir slik hudkontakt varierer, men har totalt sett avtatt de siste ti årene. 

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø 2013: 

Er du i ditt daglige arbeid utsatt for hudkontakt med rengjøringsmidler eller desinfeksjonsmidler? 

Arbeidsmiljørelevans

Hudkontakt med rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler kan gi hudplager og eksem

Rengjøringsmidler skal fjerne smuss, skitt og fett og har ofte irriterende, etsende eller avfettende egenskaper på huden, mens desinfeksjonsmidler skal fjerne eller drepe mikroorganismer I tillegg inneholder produktene ofte duftstoffer eller ande tilsetningsstoffer som kan ha allergifremkallende egenskaper. De som jobber med rengjøringsmidler og/eller desinfeksjonsmidler har som regel også hyppig hudkontakt med vann, noe som kan gi hudirritasjon. Desto lengre tid hendene er våte i løpet av en arbeidsdag, desto høyere er risiko for eksem. De mest vanlige arbeidsrelaterte hudsykdommene er allergisk og irritativ (toksisk) kontakteksem. Disse kan også forekomme samtidig. Begge typene kan forårsakes av direkte kontakt mellom huden og et stoff. 

Basert på en analyse av LKU-paneldata med oppfølging av fysisk og kjemisk eksponering fra 2006 til 2009, ble det funnet at vann på huden, rengjøringsmidler, varme, tørr luft og organisk støv var risikofaktorer for selvrapporterte hudplager (Alfonso JH et al 2015). 16 prosent av hudplagene kunne tilskrives disse eksponeringsfaktorene. 

Det er viktig å unngå videre eksponering for aktuelle stoffer når hudplager og/eller hudsykdommer opptrer. Eksem kan være svært vanskelig å behandle og bli kronisk. Allergisk kontakteksem kan også spre seg til andre steder i kroppen ved manglende behandling. Kontakteksem kan følgelig føre til at man i verste fall må slutte i jobben.

Litteratur

Suleiman AM et al. Are safety data sheets for cleaning products used in Norway a factor contributing to the risk of workers exposure to chemicals?. International Journal of Occupational Medicine & Environmental Health 2014; 27: 840-53
Flyholm MA, Frydendall Jepsen K. Dokumentationsrapport om risikofaktorer og forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser ved vådt arbejde. AMI Dokumentation, København: Arbejdsmiljøinstituttet (AMI), 2004.