Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir at de har hyppig hudkontakt med vann

Om lag 24 prosent av alle yrkesaktive, tilsvarende 600 000 personer, oppgir at de i sitt daglige arbeid har vann på huden flere ganger i timen i en fjerdedel av tiden eller mer. Andelen er omtrent det samme i dag som for 10 år siden.

Hudkontakt med vann er mer vanlig blant kvinner enn menn og det er yrkesaktive kvinner i aldersgruppen 17-24 år som i størst grad rapporterer dette. Eksponeringen forekommer oftere blant yrkesaktive med kortere utdanningslengde, men blant kvinner er også de med inntil 4 års universitets-/høyskoleutdanning hyppig eksponert.

Av yrkesfiguren ser vi at slik eksponering er mest utbredt i gruppene kokk/kjøkkenassistent, servitøryrker, renholder og i enkelte helseyrker. Ser vi på næring er det overnatting/servering og helse-/sosialtjenester som er mest utsatt. I bedrifter med mindre enn 50 ansatte er andelen eksponerte over gjennomsnittet.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø 2013:

Får du i ditt daglige arbeid vann på huden flere ganger i timen? Ta også med håndvask. Det skal også svares ja selv om det brukes hansker.

Arbeidsmiljørelevans

Hudkontakt med vann kan gi hudplager og eksem

Vann på huden, ofte kalt vått arbeid, vil si at hendene i store deler av arbeidsdagen er våte eller fuktige enten på grunn av direkte kontakt med vann, på grunn av tette hansker eller som følge av hyppig håndvask. Vann på huden opptrer ofte i kombinasjon med eksponering for såper og rengjøringsmidler. Hyppig kontakt med vann, fører til mikroskopiske forandringer i hudstrukturen som igjen kan svekke hudens beskyttelsesfunksjon. Dette gjør det lettere for toksiske substanser og/eller kjemiske stoffer å penetrere huden, for eksempel allergener fra rengjøringsprodukter.

Basert på en analyse av LKU-paneldata med oppfølging av fysisk og kjemisk eksponering fra 2006 til 2009, ble det funnet at vann på huden, rengjøringsmidler, varme, tørr luft og organisk støv var risikofaktorer for selvrapporterte hudplager (Alfonso JH et al 2015). 16 prosent av hudplagene kunne tilskrives disse eksponeringsfaktorene. 


Litteratur

Antonov D et al. Wet work and Occlusion. Second edition, pp 839-846, Berlin Heidelberg: Kanerva's Occupational Dermatology, 2012.
Flyholm MA, Frydendall Jepsen K. Dokumentationsrapport om risikofaktorer og forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser ved vådt arbejde. AMI Dokumentation, København: Arbejdsmiljøinstituttet (AMI), 2004.