Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som rapporterer om ensidig arbeid

Prosentandelen som rapporterer om ensidige arbeidsoppgaver har vært økende over den siste tjueårsperioden. Dette gjelder både når vi ser på andelen som oppgir at de gjør dette en fjerdedel av dagen eller mer og når vi ser på andelen som rapporterer at de gjøre dette mesteparten av arbeidsdagen. I 2013 oppga om lag en av fire at de hadde ensidig arbeid trefjerdedeler av arbeidsdagen, tilsvarende om lag 600 000 personer. Andelen som opplever arbeidet som ensidig varierer fra 67 til fem prosent etter yrkesgruppe. Ensidig arbeid er mest utbredt i de fem yrkesgruppene: renholder, sjåføryrker, servitøryrker, kundeserviceyrker, operatør næringsmidler. Ensidige arbeidsoppgaver viser også en klar sammenheng med kortere utdanningslengde.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø:

Består ditt arbeid av stadig gjentatte arbeidsoppgaver, slik at du gjør det samme time etter time?

Arbeidsmiljørelevans

Monotont arbeid kan forstås både som en subjektiv opplevelse av at arbeidet er ensidig og gjentagende, men også som en beskrivelse av arbeidets faktiske organisering og utførelse. Variererte arbeidsoppgaver kan fremme motivasjon og trivsel, motsatt er ensidig arbeid en mulig risikofaktor for muskel- og skjelettplager og avgang fra jobb.

Arbeidsplasser med ensidig gjentakelsesarbeid kjennetegnes ofte også ved at de ansatte opplever å ha mindre innflytelse over egen arbeidssituasjon og færre muligheter for kompetanseutvikling. Ensformig arbeid kan også beskrive arbeid som innebærer at de ansatte gjerne utøver én enkelt eller noen få enkle arbeidsoperasjoner som gjentas store deler av dagen. Ved høyt arbeidstempo og begrensede muligheter for variasjon, pauser og hvile vil slike arbeidssituasjoner kunne gi økt risiko for ulike typer helseplager og trivsel.

En subjektiv opplevelse av at arbeidet er ensidig og gjentagende er funnet å føre til lavere jobbtilfredshet. nsformig gjentakelsesarbeid er og en risikofaktor for muskel- og skjelettplager. Det er godt dokumentert at manuelt arbeid som innebærer mange repetisjoner kombinert med kraftbruk, øker risiko for plager i armer og hender (STAMI-rapport 2008). Monotont og ensformig arbeid er og funnet å gi økt risiko for ryggsmerter (Lang et.al. 2012). I to nyere norske studier basert på data fra levekårsundersøkelsen til SSB fant man at monotont arbeid var en av de viktigste risikofaktorene for å slutte å jobbe grunnet egne helseproblemer og sykdom (Sterud 2013). I den andre studien fant man at ensidig arbeid var en av de viktigste forklaringene på hvorfor yrkesaktive med kortere utdanningslengde hadde ett høyere nivå av legemeldt sykefravær enn yrkesaktive med lenger utdanning (Sterud et.al. 2013).

Litteratur

Knardahl et al. Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser. STAMI-rapport. Årg. 9, nr. 22, Oslo: STAMI, 2008.