Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som opplever høye jobbkrav og lav jobbkontroll (belastende arbeidssituasjon)

I 2013 fant vi at om lag 16 prosent, tilsvarende 400 700 sysselsatte, befant seg i en arbeidssituasjon kjennetegnet av høye jobbkrav i kombinasjon med lav jobbkontroll. Denne kombinasjonen er mer utbredt blant kvinner (22%), enn menn (11 %), og i den yngste aldersgruppen 17-24 år hos begge kjønn, og er mer utbredt blant de med lavere utdanning (20 %). Tilsvarende rapporterer omkring 11 prosent det samme i gruppen med høyest utdanning. Belastende arbeidssituasjon er særlig utbredt i helse og omsorgsyrker og i servitør og kundeservice yrker. En nærmere beskrivelse av hvordan variabelen er konstruert, er tilgjengelig i Aagestad et al, 2014

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø 2013

I hvilken grad kan du selv bestemme ditt eget arbeidstempo?

I hvilken grad kan du selv bestemme hvordan du skal gjøre arbeidet?  

I hvilken grad kan du selv bestemme hvilke oppgaver du får?

I hvilken grad kan du selv påvirke beslutninger som er viktige for det arbeidet du gjør?

 

Arbeidsmiljørelevans

Krav/kontroll-modellen (Karasek 1979) retter oppmerksomhet mot arbeidsrammene og planleggingen av innholdet i arbeidet.

Ifølge modellen får man vekst og utvikling i arbeidssituasjonen når moderat høye krav og utfordringer blir kombinert med varierte arbeidsoppgaver og muligheter for selv å styre egen arbeidshverdag (høy grad av kontroll). Motsatt forteller modellen oss at en passiv arbeidssituasjon, der kravene er lave og kontrollen liten, vil kunne føre til at man lærer lite, og over tid kan det igjen føre til at evnen til å mestre nye utfordringer blir redusert. En lite belastende arbeidssituasjon er gunstig ut fra et helseperspektiv, men det er dokumentert at høye jobbkrav kombinert med liten mulighet til å styre egen arbeidshverdag øker risikoen for en rekke helseproblemer, spesielt hjerte- og karsykdommer blant menn, og depresjon og rygg- og nakkesmerter blant både menn og kvinner (Eller mfl., 2009, Bonde 2008). 

I en ny studie fra STAMI ble høye jobbkrav i kombinasjon med lav jobbkontroll identifisert som en risikofaktor for ulykker (Johanessen et al, 2015).  Mens jobbkontroll er ansett å være en dokumentert risikofaktor for sykefravær, er blide ikke like entydig når det gjelder kombinasjonen av høye jobbkrav og lav jobbkontroll. En norsk studie med et utvalg på 7346 personer i alderen 40-47 år, rapporterte at en slik kombinasjon, økte risikoen for legemeldt sykefravær 16 dager +, også etter å ha tatt hensyn til mentale og fysiske helseplager målt på undersøkelsens start tidspunkt (Wang et al, 2014). 

Litteratur

Karasek R. Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain: Implications for Job Redesign. Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain: Implications for Job Redesign 1979; 24(2): 285-308
Eller NH, Netterstøm B, Gyntelberg F, Kristensen TS, Nielsen F, Steptoe A et al. Work-related psychosocial factors and the development of ischemic heart disease: a systematic review.. Cardiology in review 2009; 17 (2): 83-97
Bonde JPE. Psychosocial factors at work and risk of depression: a systematic review of the epidemiological evidence. Occupational and environmental medicine 2008; 65 (7): 438-45
Wang MJ, Mykletun A, Moyner EI, Overland S, Henderson M, Stansfield S et al. Job strain, health and sickness absence: results from the Hordaland Health Study.. PloS one 2014; 9 (4): e96025