Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir lav jobbkontroll

I 2013 oppga totalt sett 25 prosent, tilsvarende omlag 634 000 sysselsatte, at de opplever lav jobbkontroll. For å bli definert inn i kategorien lav jobb kontroll, måtte respondenten ha svart i liten, eller svært liten grad, på minst to av fire spørsmål. Lav jobbkontroll er mer utbredt blant kvinner (32 %), enn menn (19 %), og i den yngste aldersgruppen 17-24 år hos begge kjønn. Yrkesgrupper der mellom 40 og 59 prosent oppgir lav jobbkontroll er representert av helse, omsorg og service yrker, men også operatører i industri yrker. Lav jobbkontroll er mer utbredt blant yrkesaktive med ungdomsskoleutdanning, andelen som rapporterer lav jobbkontroll faller med økende utdanningslengde.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø, 2013.

I hvilken grad kan du selv bestemme ditt eget arbeidstempo?

I hvilken grad kan du selv bestemme hvordan du skal gjøre arbeidet?

I hvilken grad kan du selv bestemme hvilke oppgaver du får?

I hvilken grad kan du selv påvirke beslutninger som er viktige for det arbeidet du gjør?

Indikatoren jobbkontroll består av fire enkeltspørsmål. Fordelingen til hvert av spørsmålene som inngår i samlemålet fremkommer ved å trykke på radioknappene i figuren.

Arbeidsmiljørelevans

Ifølge arbeidsmiljøloven skal det i utformingen av den enkeltes arbeid legges vekt på å gi arbeidstakeren mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar.

Job kontroll omtales ofte som selvbestemmelse i jobben, og muligheter for delta i planleggingen av utførelsen av arbeidsoppgavene. Muligheter til å påvirke beslutninger som er viktige for eget arbeid, gjør oss bedre rustet til å takle de utfordringene vi møter.

Lav jobbkontroll er utbredt både blant kvinnedominerte yrkesgrupper i helse, omsorg og service yrker, og blandt mannsdominerte yrkesgrupper i industrien. Førstnevnte gruppe er i sitt arbeid styrt av krav fra kunder/klienter og pasienter, mens sistnevnte gruppe er styrt av hastigheten til en maskin, eller pågående arbeidsprosess, med mindre muligheter til å selv bestemme tempo, arbeidsmengde med mer. I motsatt ende av skalaen finner vi flere ulike typer lederyrker, men også førskolelærere. I mange tilfeller innehar førskolelærere en lederrolle i en barnehage, og på lik linje med øvrige ledere har stor innflytelse på organiseringen av arbeidet.

I to norske studier fant forskerne at kontroll over beslutninger om eget arbeid henholdsvis er forbundet med lavere risiko for nakkesmerter (Christensen et al. 2010) og ryggsmerter (Christensen et al. 2011).

I flere studier basert på LKU har vi sett på hvilken betydning lav jobbkontroll har for ulike helseplager og sykefravær. Lav jobbkontroll er rapportert å være en risikofaktor for ryggsmerter (Sterud,2013) og psykiske plager (Johannessen et al, 2014). Slike helseplager kan igjen føre til sykefravær. En kunnskapsoppsummering om risikofaktorer for sykefravær fra 2004 konkluderte med at jobbkontroll var den mest robuste psykososiale risikofaktoren (Allebeck & Mastekaasa, 2004). I en norsk studie ble lav jobb kontroll blant menn, forbundet med en høyere risiko for langtidssykemelding diagnostisert med en muskelskjelettlidelse (Foss, et al. 2011). 

Litteratur

Foss L, Gravseth HM, Kristensen P, Claussen B, Mehlum IS, Knardahl S. The impact of workplace risk factors on long-term musculoskeletal sickness absence: a registry-based 5-year follow-up from the Oslo health study.. Journal of occupational and Environmental Medicine 2011; 53 (12): 1478-82
Johannessen HA, Tynes T, Sterud T. Effects of occupational role conflict and emotional demands on subsequent psychological distress: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway. Journal of Occupational and Environmental Medicine 2013; 55 (6): 605-613
Allebeck P, Mastekaasa A. Chapter 5. Risk factors for sick leave- general studies. Scandinavian Journal of Public health 2004; 32 (suppl 63): 49-108