Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir høye jobbkrav

I 2013 oppga totalt sett 61 prosent, tilsvarende flere enn 1.500 000 sysselsatte, at de opplever høye jobbkrav i form av stor arbeidsmengde og høyt tempo. For å bli definert inn i kategorien høye jobbkrav må respondenten ha svart «i svært høy grad» på minst ett av spørsmålene. Høye jobbkrav er mer utbredt blant kvinner (65 %), enn menn (57 %), og i aldersgruppen 25-54 år hos begge kjønn. Høye jobbkrav ser ut til å være utbredt blant mange yrkesaktive, både i ulike utdanningsgrupper og innenfor ulike yrkesgrupper. Likevel ser det ut til å være noe mer utbredt i yrker med krav til høyere utdanning, blant sykepleiere, leger, i ulike lederyrker, blant saksbehandlere og salgsagenter/meglere. 

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø, 2013

Hvor ofte har du for mye å gjøre?

Hvor ofte er det nødvendig å arbeide i et høyt tempo?

Indikatoren jobbkrav består av to spørsmål. Fordelingen til hvert av spørsmålene fremkommer ved å trykke på radioknappene i figuren. 

Arbeidsmiljørelevans

De psykologiske jobbkravene vi eksponeres for i arbeidet, er sentrale elementer i det psykososiale arbeidsmiljøet og kan ha betydning for både jobbtilfredshet og helse.

Kvantitative jobbkrav refererer til aspekter ved jobben dreier seg om krav til tempo og arbeidsmengde. Hvorvidt kravene oppleves som høye eller lave, er imidlertid avhengig av individets subjektive opplevelse av kravene, og evne til å håndtere disse. Høye jobbkrav i seg kan bli en utfordring ved høy intensitet over lengre tid, men et visst press og nye utfordringer er en viktig del av det som for mange virker motiverende i jobben.

Norske studier rapporterer at høye kvantitative jobbkrav var assosiert med ryggsmerter (Sterud, 2013) og nakke-/skuldersmerter (Sterud,2014). I en annen norsk studiepopulasjon blant 3574 norske yrkesaktive, ble høye jobbkrav assosiert med hodepine (Christiensen, 2012). Det er imidlertid ikke dokumentert at høye jobbkrav har en sammenheng med en forhøyet risiko for sykefravær (Allebeck & Mastekaasa, 2004), og en slik sammenheng ble heller ikke funnet i en studie av den norske yrkesbefolkningen (Aagestad et al, 2014)

Litteratur

Karasek R. Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain: Implications for Job Redesign. Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain: Implications for Job Redesign 1979; 24(2): 285-308
Allebeck P, Mastekaasa A. Chapter 5. Risk factors for sick leave- general studies. Scandinavian Journal of Public health 2004; 32 (suppl 63): 49-108