Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som rapporterer høy grad av rollekonflikt

I 2013 oppga 8,8 prosent, tilsvarende om lag 223 000  sysselsatte, at de opplever høy grad av rollekonflikt i arbeidet. For å bli definert inn i kategorien høy rollekonflikt, måtte respondenten svart av og til, eller ofte på minst to av spørsmålene. Rollekonflikt er nogenlunde likt fordelt hos kvinner (10%), og menn (8%), og er mest utbredt i aldersgruppen 25-34 år hos begge kjønn. Rollekonflikter på jobb er noe mer utbredt blant høyskole-/universitets utdannede. Flere enn 15 prosent blant vernepleier/sosialarbeider, politi/vakt og lignende, blant grunnskolelærere, i kommunikasjonsyrker, blant sykepleiere og ledere innenfor utdanning/helse rapporterer høy grad av rollekonflikt på jobb.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø 2013:

Hvor ofte mottar du motstridende forespørsler fra to eller flere?

Hvor ofte må du gjøre ting som du mener burde ha vært gjort annerledes?

Hvor ofte får du oppgaver uten tilstrekkelige hjelpemidler og ressurser til å fullføre dem?

Indikatoren rollekonflikt består av tre enkeltspørsmål. Fordelingen til hvert spørsmål fremkommer ved å trykke på radioknappene i figuren. 

Arbeidsmiljørelevans

Rollekonflikt oppstår når man får motstridende forespørsler fra to eller flere personer, som kan føre til en opplevelse av å bli «dratt» i ulike retninger i utførelsen av en arbeidsoppgave.

Rollekonflikter tar ofte en eller flere av tre ulike former: En intrasender konflikt oppstår når den ansatte får motstridende krav til utførelse av en arbeidsoppgave. Et eksempel er prosjektmedarbeideren som opplever at det stilles ulike krav fra prosjektleder og leder til hvordan jobben skal utføres. En intersender konflikt forekommer når en person opplever å måtte prioritere mellom ulike roller fordi kravene er for store til å utfylle begge. En tredje form for rollekonflikt forekommer når en person opplever å måtte utfylle flere enn bare en rolle i en organisasjon. 

I løpet av det siste ti-året har det blitt en økende interesse for å studere rollekonflikt og faktorens betydning for jobbtilfredshet, helseplager og sykefravær. Studier har identifisert rollekonflikt som en risikofaktor for muskel-/skjelett plager i nakke (Christensen et al, 2010), rygg (Christensen et al, 2011) (Sterud et al, 2013), og for hodepine (Christensen et al, 2012)(Tynes et al, 2013). Enkelte studier har også funnet sammenhenger mellom rollekonflikt og nedsatt jobb tilfredshet, utbrenthet (Kirk-Brown et al, 2004), og psykiske plager (Johanessen et al, 2013) (Finne et al, 2014). Fysiske og mentale helseplager kan igjen føre til sykefravær og rollekonflikt har blitt identifisert som en risikofaktor for sykefravær (40 dager +) i den norske yrkespopulasjonen (Aagestad et al, 2014), noe som samsvarer godt med lignende studier av sykefravær i den danske yrkespopulasjonen (Rugulies et al 2010),(Lund et al 2005).  

Litteratur