Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir at de har blitt plaget eller utsatt for ubehagelig erting på arbeidsplassen

I 2013 oppga totalt sett 3 prosent, tilsvarende om lag 78 000 sysselstte, at de hadde blitt mobbet på arbeidsplassen. 2,2 opplevde å bli mobbet av kollegaer en gang i måneden eller mer, og 1,5 prosent at de ble mobbet av leder. Forekomst av mobbing fra kollegaer i norsk arbeidsliv er relativt stabil i perioden 1989 -2013. Mobbing samlet sett, ser ut til å være nokså jevnt fordelt når det gjelder både kjønn og alder, men noe mer utbredt blant dem med lavere utdanning. Yrkesaktive i helse og sosialyrker, servitøryrker og i håndverksyrker opplever noe mer mobbing enn øvrige yrkesgrupper. 

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø, 2013

Hender det at du selv blir utsatt for plaging eller ubehagelig erting av arbeidskamerater?


Hender det at du selv blir utsatt for plaging eller ubehagelig erting av overordnede?

Arbeidsmiljørelevans

Trakassering og mobbing dreier seg om vedvarende negative handlinger mot ett eller flere individer som, reelt eller opplevd, er underlegne i den aktuelle situasjonen.

Mobbing og trakassering er uønskede handlinger med store negative konsekvenser for den enkelte og for arbeidsfellesskapet. Personer som har opplevd mobbing, rapporterer høyere forekomst av ulike typer stressrelaterte symptomer, som angst- og depresjonssymptomer, søvnproblemer, hodepine og mageproblemer. På grunnlag av symptombildet hos dem som er særlig hardt rammet, er det blitt hevdet at noen ofre kan lide av posttraumatiske lidelser. For noen blir konsekvensen at de ikke klarer å komme tilbake til arbeidslivet. Selv om forskningen på feltet viser til at det er sammenheng mellom mobbing og helseproblemer, er det foreløpig ikke funnet en like tydelig sammenheng mellom mobbing og økt sykefravær. I en norsk registerstudie fra 2014 fant man en sammenheng mellom mobbing og sykefravær, men når det ble tatt høyde for øvrige psykososiale faktorer som lav jobb kontroll, dårlige muligheter for faglig videreutvikling og lite støttende lederskap var sammenhengen ikke lenger signifikant.

I en norsk oversiktsartikkel fra 2012 fremkommer det at den publiserte litteraturen på feltet i all hovedsak har sett på utfall som mental helse, fysisk helse og jobbtilfredshet. Andre utfall som eksempelvis sykefravær har i langt mindre grad blitt studert. De fleste studiene på feltet er tverrsnittstudier, noe som innebærer at mobbing og helse er målt samtidig. Slike studier gir ikke informasjon om langtidseffekter og årsak-/virkningsforhold. Det etterlyses derfor flere oppfølgingsstudier på feltet, samt studier med objektive utfall som eksempelvis registerbasert sykefravær. 

Litteratur

Arbeidstilsynet. Mobbing og trakassering på arbeidsplassen. 1, 2014
Nielsen MB, Einarsen S. Outcomes of exposures to workplace bullying: A meta-analytic review. Work & Stress 2012; Vol. 26, No 4: 309-332
Aagestad C, Johannessen HA, Gravseth HM, Tynes T. Work-related psychosocial risk factors for long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway. Journal of Occupational Environmental Medicine 2014; 56 (8): 787-793