Arbeidsmiljøet i Norge og EU

I rapporten "Arbeidsmiljøet i Norge og EU - en sammenlikning" ser vi på likhetstrekk og forskjeller i arbeidsmiljø og helse i Norge og EU. Hovedkonklusjonen er at sammenliknet med EU er arbeidsforholdene i Norge bra, selv om det fremkommer noen utfordringer i enkelte yrker og næringsgrupper.

Den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen (EWCS) har som hensikt å overvåke status og trender i arbeidsforholdene, identifisere grupper med særlige arbeidsmiljøutfordringer og analysere ulike forhold i arbeidsmiljøet. I løpet av de siste 20 årene har det vært få endringer i arbeidsmiljøforholdene. Det er fortsatt en stor andel yrkesaktive i Europa som utsettes for fysiske, kjemiske og mekaniske (ergonomiske) risikofaktorer i arbeidsmiljøet. Intensiteten i arbeidet er fortsatt høy, selv om den ikke har økt vesentlig i perioden 2005-2010. For de fleste yrkesaktive i Europa påvirkes intensiteten av direkte krav fra kunder, klienter og lignende, samt at arbeidet preges av at man arbeider i et høyt tempo.

Publikasjoner

Aagestad C et al. Arbeidsmiljøet i Norge og EU - en sammenligning. STAMI-apport/Årgang 13 nr. 7, Oslo: STAMI, 2012.
Aagestad, Cecilie. Arbeidsmiljøet i Norge og EU- En sammenligning. STAMI-rapport, Oslo: STAMI, 2007.
Eurofound. Eurofounds survey mapping tool. Nettside, 2009

Yrkesdeltakelse

Et særtrekk for Norge er at vi i mindre grad enn mange EU-land har vært rammet av den globale finanskrisen. I Norge har andelen yrkesaktive økt og arbeidsledigheten vært stabil, og sammneliknet med EU gjennomsnittet (16%) er andelen som opplever jobbusikkerhet lavere (10%). 

Balanse mellom arbeid og familie-/privatliv

Ni av ti norske opplever og balanse mellom arbeid og familie-/privatliv, i EU opplever åtte av ti dette. Fleksibel og forutsigbar arbeidstid, kortere arbeidsuker og høy forekomst av deltidsarbeid, særlig blant kvinner, er karakteristiske trekk ved det norske arbeidsmarkedet. Disse faktorene vil alle være fordelaktige for balansen mellom jobb og familie-/privatliv.

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

I et arbeidsmarked med økte krav til virksomhetene om å være omstillingsdyktige og med fremveksten av nye arbeidsplasser med utstrakt bruk av nye teknologiske systemer, er organisatoriske endringer blitt en del av hverdagen for mange. Norge sammen med Sverige, Finland og Danmark er blant de landene som har høyest forekomst av organisatoriske endringer, som innføring av nye prosesser, ny teknologi eller vesentlige omstruktureringer. Samtidig er norske yrkesaktive også blant dem som i størst grad opplever at de deltar i utviklingen av organisasjonen de arbeider i, og målene for eget arbeid.

Mekanisk, fysisk og kjemisk arbeidsmiljø

Generelt observeres en liten nedgang eller uendret eksponering for flere kjemiske, fysiske og mekaniske risikofaktorer i arbeidsmiljøet, men denne type eksponering utgjør fortsatt en betydelig helse- og sikkerhetsrisiko for europeiske yrkesaktive innenfor flere næringer og i enkelte land. 

Helse og arbeid

I Norge sier en av fire at helsen påvirkes positivt av arbeidet, men norske yrkesaktive oppgir flere gjennomsnittelig antall dager sykefravær og høyere forekomst av sykenærvær sammenliknet med yrkesaktive i flere europeiske land. Basert på en beregning av gjennomsnittlig antall dager fraværende så har kvinner både i Norge og EU flere antall dager fraværende sammenliknet med menn.