Gå til innhold
Meny

Metallstøv og -røyk

Innånding av metallstøv eller metallrøyk kan forårsake ulike sykdommer i luftveiene, lungekreft, nevrologiske skader og er satt i sammenheng med økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Eksponering for metaller og metallforbindelser skjer for eksempel ved arbeidsoperasjoner som sveising, sandblåsing av metallholdige overflater eller arbeid i industrier hvor man framstiller metaller fra malmer og mineraler. Helserisikoen varierer etter type metall, partikkelstørrelse, hvilken form metallet forekommer i, og i hvilken grad metallet er biotilgjengelig. Biotilgjengelighet dreier seg om den andelen av metallet som er løselig i kroppsvæsker, og som potensielt kan tas opp i kroppen [1][2][3].

Ved sveising dannes det sveiserøyk og ulike gasser. Hvor mye sveiserøyk som dannes, og hva røyken inneholder, avhenger av sveisemetoden, tilsettingsmaterialet, hva det sveises på, og om metallet er overflatebehandlet (for eksempel maling). Sveiseaerosolen inneholder ulike metaller/grunnstoffer, og mange av disse har kjente helseeffekter. Eksponering for mangan i lave konsentrasjoner kan for eksempel føre til forstyrrelser i det motoriske nervesystemet. Eksponeringsnivået som er nødvendig for å forårsake slike forstyrrelser, er lite kjent [4]. I tillegg til metallinnholdet i partiklene er fysisk-kjemiske egenskaper viktige ved kartlegging av eksponering for sveiseaerosoler. Eksponering for sveiserøyk er satt i sammenheng med økt risiko for hjerte-kar sykdom [5][6]. Sveiserøyk er av IARC (International Agency for Research on Cancer) klassifisert som kreftframkallende for mennesker.

I smelteverk framstiller man metaller (og halvmetaller) fra malmer og mineraler. Den eksakte framstillingsmåten avhenger av hvilket metall man framstiller. På grunn av en tradisjonelt god tilgang på elektrisk kraft finnes det mange smelteverk i Norge som produserer blant annet nikkel, mangan, aluminium, jern og silisium. Produksjonen av ulike metaller og legeringer har det til felles at forskjellige luftveisirritanter som partikler, røyk og gasser avgis til arbeidsluften. I en litteraturgjennomgang har man sett på sammenhengen mellom eksponering i smelteverksindustrien og ikke-maligne luftveissykdommer [7]. I de aktuelle studiene er sammenhengen mellom eksponering i den metallproduserende industrien og forekomsten av luftveissymptomer, kols og yrkesrelatert astma beskrevet. Det antas at eksponeringene i den metallproduserende industrien fører til økt fall i lungefunksjon og dermed til utviklingen av kols [8]. I en større kasus-kontrollstudie, hvor det ble sett på sammenhengen mellom arbeidseksponering for 21 metaller og enkelte typer hjernesvulst, ble det funnet å være en sammenheng mellom flere typer metaller og hjernehinnesvulst. Sammenhengen var sterkest mellom hjernehinnesvulst og sinkforbindelser, blydamp, krom VI-forbindelser, lodderøyk og røyk fra metalloksider [9].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Berlinger, B., Ellingsen, D. G., Naray, M., Zaray, G., Thomassen, Y. A study of the bio-accessibility of welding fumes.J Environ Monit. 2008;10(12):1448

  2. Berlinger, B., Skogen, U., Meijer, C., Thomassen, Y. Workplace exposure to particulate matter, bio-accessible, and non-soluble metal compounds during hot work processes.J Occup Environ Hyg. 2019;16(6):378

  3. Berlinger, B., Weinbruch, S., Ellingsen, D. G., Zibarev, E., Chashchin, V., Chashchin, M., Thomassen, Y. On the bio-accessibility of 14 elements in welding fumes.Environ Sci Process Impacts. 2019;21(3):497

  4. Ellingsen, D. G., Chashchin, M., Bast-Pettersen, R., Zibarev, E., Thomassen, Y., Chashchin, V. A follow-up study of neurobehavioral functions in welders exposed to manganese.Neurotoxicology. 2015;47:8

  5. Ibfelt, E., Bonde, J. P., Hansen, J. Exposure to metal welding fume particles and risk for cardiovascular disease in Denmark: a prospective cohort study.Occup Environ Med. 2010;67(11):772

  6. Sjögren, B, Bigert, C, Gustavsson, P The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals. 153. Occupational chemical exposures and cardiovascular disease. Göteborg: Samhällsmedicin och folkhälsa (Göteborgs universitet), Arbetsmiljöverket; 2020

  7. Soyseth, V., Johnsen, H. L., Kongerud, J. Respiratory hazards of metal smelting.Curr Opin Pulm Med. 2013;19(2):158

  8. Johnsen, H. L., Kongerud, J., Hetland, S. M., Benth, J. S., Soyseth, V. Decreased lung function among employees at Norwegian smelters.Am J Ind Med. 2008;51(4):296

  9. Pasquet, R, Siemiatycki, J, Richardson, L, Cardis, E, Koushik, A P-333 Using CANJEM to examine the association between occupational exposure to selected metals, metalloids, and welding fumes and brain cancer in the INTEROCC pooled international case-control study.Occupational and Environmental Medicine . 2021(78)