Gå til innhold
Meny

Hjemmekontor

Hjemmekontor eller fjernarbeid kan gi økt fleksibilitet og autonomi for mange, men kan også ha negative konsekvenser for arbeidsmiljø og helse.

Pandemikrisen ser ut til å ha virket som en kraftig katalysator for endringer i måtene vi jobber på. Mer enn en tredjedel (37 %) av arbeidstakerne i EU har måttet utføre jobben sin via distansearbeid – som stort sett innebærer at man arbeider hjemmefra ved hjelp av digitale verktøy. I de nordiske landene er andelen rapportert å være betydelig høyere – mellom 50 og 60 prosent [1]. Virksomheter i både offentlig og privat sektor har raskt og i økende grad tatt i bruk tilgjengelig IKT-teknologi for å tilrettelegge for blant annet hjemmekontor, videokonferanser og ulike typer digitale møteplasser. Selv om dette har vært en respons på et kortsiktig behov, forventes det at man etter pandemien vil se virksomheter som har valgt å gjøre endringene i måten de velger å organisere arbeidet på, permanente. Dette kan føre til en raskere digitalisering av arbeidslivet som opplagt vil kunne ha konsekvenser for arbeidsmiljøet.

Hjemmekontor eller distansearbeid vil kunne føre til nye typer arbeidsmiljøutfordringer som henger nært sammen med at muligheten for kommunikasjon og ansikt til ansikt-samhandling mellom kollegaer og mellom overordnede og kollegaer endres, men også med utfordringer knyttet til ergonomi og uklar avgrensing av arbeidstiden. Kunnskapen om effekten av endringer, slik som fjernarbeid på ansattes trivsel og helse, men også på motivasjonen og produktiviteten, er begrenset og at det er behov for mer forskningsbasert kunnskap [2].

Selv om det å arbeide hjemmefra kan være forbundet med økt fleksibilitet og autonomi for mange, virker det rimelig å anta at det også kan medføre betydelige negative konsekvenser for arbeidsmiljøet [2]. En vesentlig endring knyttet til fjernarbeid er økt samhandling gjennom digitale møtepunkter, og for mange har dette vært den eneste muligheten de har hatt til å ha kontakt med kollegaer under pandemien. Dette kan ha ført til at ledere har hatt begrensede muligheter til å følge opp ansatte, til mindre faglig og sosial kontakt mellom kollegaer og til uklare grenser mellom arbeid og privatliv. I en periode hvor man står overfor store omstillinger i arbeidslivet, vil distansearbeid også kunne gjøre det særlig utfordrende for ledere å kommunisere tydelige mål for arbeidet og forventninger til standarder og krav. Som en konsekvens vil mange ansatte kunne oppleve større usikkert rundt egne arbeidsoppgaver og forventninger fra arbeidsgiver.

Fra forskningen vet vi at det er en nær sammenheng mellom hvordan kollegaer kommuniserer og interagerer digitalt og i det fysiske møtet på arbeidsplassen. Ansatte som ikke tidligere har en veletablert relasjon med andre kollegaer, kan være særlig sårbare for dette og vil fort kunne falle utenfor den digitale kommunikasjonen. Samtidig vil manglende eller begrenset sosial samhandling og støtte ved distansearbeid kunne føre til økt sosial distansering og sosial isolering. Et arbeidsmiljø som bidrar til at flere vil kunne oppleve uklare og motstridende forventninger, manglende støtte eller sosial isolasjon, vil over tid kunne ha negative effekter på ansattes trivsel, motivasjon og mentale helse.

Arbeid på hjemmekontor over lengre perioder vil føre til at mange får behov for å investere i utstyr som gir dem en arbeidsstasjon som er tilpasset det arbeidet de skal gjøre. God ergonomi betyr tilrettelegging av arbeidsplassen, blant annet gjennom utforming og bruk av arbeidsredskaper, slik at arbeidet kan utføres mest mulig effektivt og uten økt risiko for helseplager. I 2020 ble svært mange plassert i hjemmekontor, og vi har liten kunnskap om i hvilken grad ulike virksomheter har tatt ansvar for en adekvat ergonomisk utforming av hjemmekontor-arbeidsplassene. Hjemmekontor med begrensede muligheter for å tilrettelegge arbeidsstasjonen kan også ha bidratt til økt forekomst av ugunstige arbeidsstillinger og økt risiko for muskel- og skjelettplager. Støy eller distraksjon fra lyder og bevegelser fra andre i eller ved hjemmet kan påvirke både konsentrasjon og arbeidsevne.

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Eurofound Living, working and COVID-19 . Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2020

  2. Lunde, Lars-Kristian, Fløvik, Lise, Christensen, Jan Olav, Johannessen, Håkon A., Finne, Live Bakke, Jørgensen, Ingrid Løken, Mohr, Benedicte, Vleeshouwers, Jolien The relationship between telework from home and employee health: a systematic review.BMC Public Health. 2022;22(1):47