Her presenteres data om viktige bakgrunnsvariabler i overvåking av arbeidsmiljø og -helse, herunder sysselsettingsstatistikk, næringsutvikling, yrkessammensetning, og  data om innvandrere, og funksjonshemmedes yrkesdeltakelse.