Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir at de arbeider deltid

De fleste arbeidstakere jobber heltid, men et betydelig mindretall, særlig blant kvinner, jobber deltid.  

I 2013 oppgir 25 prosent av de yrkesaktive, tilsvarende 635 000 personer, at de arbeider deltid. Blant kvinner rapporterte 38 prosent deltidsarbeid mot 15 prosent blant menn.

Arbeidsgivers bruk av deltidsstillinger varierer etter sektor og yrkesgrupper. Deltidsarbeid er mest utbredt i yrkesgruppene pleie- og omsorgsarbeider, servitøryrker, butikkmedarbeider, sykepleier, renholder og barnehage-/skoleassistent. Her er deltidsandelen mellom 75 og 46 prosent. Mange jobber kort deltid i disse yrkene, det vil si under 20 timer per uke. Dette gjelder særlig gjelder servitører og butikkmedarbeidere.

Halvparten av alle med kort deltid jobber innenfor næringsgruppene helse- og sosialtjenester og varehandel og reparasjon av motorvogner. Om vi inkluderer undervisning, ser vi at nærmere to av tre som jobber lang deltid (mellom 20 og 37 timer per uke) er i disse tre næringsgruppene.

Ser vi på alder, er det spesielt aldersgruppen 17-24 år som jobber deltid, 68 prosent av kvinner i denne aldersgruppen jobber deltid, tilsvarende tall for menn er 39 prosent.

Arbeidsmiljørelevans

Gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid per sysselsatte i Norge er noe lavere enn i mange andre land. Det henger blant annet sammen med at flere kvinner er sysselsatte i Norge enn i mange andre land, samtidig som mange av de norske kvinnene jobber deltid. 

Økningen i andelen sysselsatte kvinner på 1970-tallet skjedde samtidig som deltidsandelen vokste. Dette har bidratt til at  arbeidstimer per sysselsatt per år har gått ned  siden 1970, men antallet arbeidstimer per innbygger har samtidig holdt seg stabilt på grunn av økt sysselsetting.

Gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid for alle sysselsatte lå på om lag 34 timer i 2014 De siste 20 årene har andelen som arbeider deltid holdt seg stabilt på rundt 25 prosent. I samme periode har andelen menn som arbeider deltid økt fra 10 til 15 prosent, mens den for kvinner har gått ned fra 46 til 37 prosent (Statistikkbanken, SSB).

Deltidsarbeid kan for noen være et ønsket og selvvalgt alternativ i visse stadier av livet for å lette balansen mellom arbeid og andre forpliktelser, men deltid kan også være et alternativ for dem som ikke får en full stilling. Data fra den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen EWCS (EWCS 2010) viser at 27 prosent av norske sysselsatte rapporterer at de arbeider deltid, mens tilsvarende tall for EU generelt er 17 prosent.

 De siste 20 årene har andelen som arbeider deltid holdt seg stabilt på rundt 25 prosent. I samme periode har andelen menn som rapporterer å jobbe deltid økt fra om lag 10 prosent i 1996 til nærmere 14 prosent i 2013. Blant kvinner har andelen gått ned noe den siste tiden. I 1996 jobbet om lag 45 prosent av alle yrkesaktive kvinner deltid. I 2013 er denne andelen redusert til 38 prosent (Statistikkbanken, SSB).

Generelt har kvinner, og da særlig de som ser seg selv som hovedsakelig yrkesaktive, gradvis økt arbeidstiden over de siste ti årene, og både heltid og lang deltid er blitt mer vanlig. Kvinner med kortere utdanning arbeider oftere deltid enn andre kvinner. I den grad menn jobber deltid, er det overveiende selvvalgt kort deltid, oftest blant ungdom under utdanning eller i tidlig alderdom som supplement til pensjonsinntekter. Kvinners deltidsarbeid er mer sammensatt, og det å ha barn under 16 år mer enn dobler sannsynligheten for deltid blant kvinner. Om lag åtte av ti kvinner som jobber deltid, er fornøyd med dette.

Litteratur

Nesheim H & Villund O. Deltidsarbeid – blir forskjellene utjevnet?. Samfunnsspeilet 2, 2013
Arbeids- og sosialdepartementet. Arbeidstidsutvalget Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet. NOU 2016: 1, Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsforvaltning, 2016.