Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene beskriver sammensetningen i 46 yrkesgrupper etter kjønn, alder, utdanning, bedriftsstørrelse og næring

Kjønn: I hele yrkesbefolkningen er det omtrent like mange kvinner og menn, men kjønnsfordelingen er ujevn i mer enn halvparten av yrkesgruppene. 

Alder: Andelen unge (17–24 år) er det som varierer mest mellom yrkesgruppene: fra 0 til 47 prosent. I hele yrkesbefolkningen er andelen unge 11 prosent. 

Utdanning: Om lag en tredjedel fullført videregående utdanning og i underkant av to av fem har fullført en høyskole- eller universitetsutdanning.  Utdanningsnivå yrke henger imidlertid nøye sammen.

Bedriftstørrelse: Nærmere 43% jobber i virksomheter med flere enn 50 ansatte, 22% i virksomheter med færre enn 10 ansatte og om lag 5% i enkeltmannsforetak.

Næring: Noen yrker er langt på vei samlet i en enkel næringsgruppe. For de fleste yrker gjelder imidlertid at de er spredd mellom mange ulike næringer.

Arbeidsmiljørelevans

Yrke er en viktig overordnet indikator på arbeidsmiljø som er  nært knyttet til arbeidsoppgaver, arbeidsinnhold og arbeidsoperasjoner. Samtidig er det også slik at yrkesgrupper varierer med hensyn til mange andre dimensjoner som kan ha betydninge for de utfordringene man står ovenfor.

Selv om det i dag er nesten like mange kvinner som menn i jobb, er arbeidsmarkedet fortsatt kjønnsdelt. Denne delingen avspeiler ikke bare forskjeller i arbeidsoppgaver og rollemønster på samme arbeidsplass, men også historiske og til dels vedvarende ulikheter når det gjelder yrkesvalg og tradisjoner. Kjønnsdelingen i arbeidslivet gjør at menn og kvinner gjerne må takle ulike arbeidsmiljøutfordringer, avhengig av yrke og hvilke arbeidsoppgaver de ufører. Det er også stadig flere unge kvinner som venter med å få barn til de er ferdig med utdanningen. Dette fører til at en krevende fase i arbeidslivet faller sammen med en travel småbarnsfase i mange unge familier. Forsøket på å forene arbeidslivets krav og familielivets plikter kan dermed bli en ekstra utfordring.

Det er flere forhold som kan virke inn på aldersfordelingen i de ulike yrkene. Krav til utdanning og erfaring gjør at flere av de som starter yrkeskarrieren i relativt ung alder, får sin første jobb innenfor manuelt eller ufaglært arbeid. Yrker som stiller større krav til forkunnskaper, gir eldre yrkesaktive et fortrinn. Strenge fysiske krav kan derimot gjøre at unge og spreke arbeidssøkere blir foretrukket fremfor eldre, og det kan få følger både for rekrutteringen til yrket og for avgangen fra yrket. I tillegg kan populariteten til de ulike yrkene være tids-, generasjons- og aldersavhengig. Også i svarfordelingen mellom yrkesgruppene i LKU 2013 kan aldersfordelingen tenkes å ha betydning. Yngre og eldre arbeidstakere blir kanskje ulikt behandlet og får forskjellige arbeidsoppgaver på arbeidsplassen. Deres erfaringsbakgrunn og fysiske og mentale forutsetninger er dessuten ulike, og opplevelsen av arbeidssituasjonen kan variere med alderen.

Kjønns-, alders- og utdan ningssammensetningen i en yrkesgruppe vil ha betydninge for hvilke arbeidshelseutfordringer man står ovenfor i en gitt yrkesgruppe. Også størrelsen på virksomheten og hvor mange som jobber der, kan ha innvirkning på arbeidsforholdene og på aktiviteten i det forebyggende arbeidet. En litt mer detaljert beskrivelse av disse forholdene kan du lese mer om i Faktabok om Arbeidsmiljø og Helse 2015 kap. 2