Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene gir informasjon om arbeidsmiljøutvalg

Figurene viser hvem som har og ikke har et arbeidsmiljøutvalg (AMU) i bedriften sin, og hvordan de yrkesaktive opplever at disse utvalgene fungerer.  Nær 70 prosent av de yrkesaktive svarer at bedriften har et AMU.

Ser vi på hvilke yrker som ikke har AMU, er yrkesgruppen leder, tjenesteyting på topp (64 % har ikke AMU). Nær fire av fem i denne gruppen er varehandelsjefer. På de neste plassene har vi bonde/fisker, presisjonshåndverker og tømrere. I underkant av en av ti svarer at de ikke vet om bedriften har et AMU.

I overkant av 60 prosent av de med et AMU i bedriften svarer at utvalget er velfungerende. Ser vi på hvilke yrkesgrupper i bedrifter med AMU som svarer at dette er velfungerende, er det metallarbeidere, ledere industri/bygg, presisjonhåndverkere, og mekanikere som i størst grad opplever at bedriftens AMU er velfungerende, i motsatt ende finner vi noen helseyrker, salgsagenter/meglere og sjåføryrker.

Spørsmål som er stilt i stilt i LKU arbeidsmiljø:

Har bedriften arbeidsmiljøutvalg eller andre utvalg som tar seg av arbeidsmiljøspørsmål? 

Hvis ja, oppfølgingsspørsmål: Hvor godt synes du dette fungerer på din arbeidsplass?

Arbeidsmiljørelevans

De siste årene har forebyggende arbeid fått stadig større betydning og oppmerksomhet, og målet er å utvikle tiltak som kan redusere de arbeidsmiljøfaktorene som medvirker til sykdom, skader og dødelighet.

Arbeidsmiljølovens krav til systematisk HMS-arbeid i virksomhetene forutsetter et utstrakt samarbeid mellom ledelsen og de ansatte. Dette innebærer at de ansatte skal delta både som enkeltindivider, og kollektivt gjennom verneombud, tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg.

I virksomhet hvor det jevnlig er ansatt minst 50 arbeidstakere, skal det være arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten er representert. Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes også i virksomhet med mellom 20 og 50 arbeidstakere, når en av partene ved virksomheten krever det. Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomhet med færre enn 50 arbeidstakere.

Arbeidsmiljøutvalget skal behandle:

a) spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste,

b) spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet,

c) planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9,

d) andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak,

e) etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1,

f) helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger

Litteratur

Aagestad C (prosjektansvarlig). Faktabok om arbeidsmiljo og helse 2011 : status og utviklingstrekk. Stami-rapport 2011, Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt, 2011.
Arbeidstilsynet. Faktaside: Arbeidsmiljøutvalg. Faktaside, 2013