Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser tilgang til og bruk av BHT

Figurene viser forekomst av BHT og hvem som har hatt kontakt med BHT det siste året, både som andel av alle yrkesaktive og som andel av de som har BHT (faneblad 7: Kontakt med BHT). I faneblad 8 (Årsak til kontakt) viser vi hva kontakten dreide seg om etter kjønn og samlet for begge kjønn. 

Prosentandelen som har tilgang til BHT har vært relativt konstant det siste 10-året og i 2013 oppga 57 prosent av de yrkesaktive at de har BHT (rød strek, faneblad 1: Yrke). Tilsvarende tall i 2003 var 62 prosent. 36 prosent av de yrkesaktive har de siste tolv månedene hatt kontakt med noen av dem som arbeider i BHT (rød strek i faneblad 7: Kontakt med BHT). Tilsvarende tall for 2003 var 56 prosent. Flere menn enn kvinner har tilgang på BHT (62 mot 51 %). Ni av ti oppgir at de fritt kan kontakte bedriftshelsetjenesten uten å gå gjennom leder.

Blant de som har BHT er det metallarbeidere, ledere i industri/bygg, operatører næringsmidler og mekanikere som i størst grad hadde kontakt det siste året, Blant de som i liten grad har kontakt med sin BHT finner vi yrkesgrupper i helse-/sosialtjenester og i undervisning. 

Arbeidsmiljørelevans

Når risikoforholdene i virksomheten tilsier det pålegger Arbeidsmiljøloven virksomhetene å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste (BHT) godkjent av Arbeidstilsynet.

Vurderingen av om slik plikt foreligger skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Intensjonen med loven er at BHT skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, og bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

BHT er en viktig aktør i det forebyggende arbeidet i bedriften. I Arbeidstilsynets Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning er næringsgruppene som er pålagt BHT omtalt i § 13-1 og BHT's oppgaver omtalt i § 13-2. 

I Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område stiller Arbeidstilsynet krav til kompetanse hos bedriftshelsetjenesten. Det er også krav om at alle som ønsker å levere bedriftshelsetjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet.

 

Litteratur

Arbeidstilsynet. Plikt til å knytte til seg godkjent BHT. Faktaark, 2013
Arbeidstilsynet. Forskrift om administrative ordninger, kapittel 2. Forskrift, 2013
Aagestad C (prosjektansvarlig). Faktabok om arbeidsmiljo og helse 2011 : status og utviklingstrekk. Stami-rapport 2011, Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt, 2011.