Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser organisasjonsgrad på arbeidsplassen

I LKU-2013 var andelen som oppgir at det finnes en eller flere fagforeninger eller tillitsvalgte på egne arbeidsplass 78 prosent. Dette innebærer at nær 2 million yrkesaktive oppgir dette. Kvinner oppgir dette i større grad enn menn (82 mot 74 %).

Ser vi på yrkesgrupper er det helse- og sosialyrker og yrker i undervisning som i størst grad oppgir dette. I andre enden av skalaen finner vi ledere i tjenesteyting, servitører, selgere, butikkmedarbeidere og toppledere.

Ser vi på næring er off. administrasjon/forsvar/trygd på toppen og omsetning/drift av eiendom nederst på listen. Det er små forskjeller over aldersgrupper, regioner og utdanningsgrupper, blant sistnevnte er det de med lavest utdanning som i minst grad er på arbeidsplasser med fagforeninger eller tillitsvalgte og disse finner vi blant annet i privat tjenesteyting.

Spørsmål som er stilt i stilt i LKU arbeidsmiljø: 

Finnes det en eller flere fagforeninger eller tillitsvalgte på din arbeidsplass eller i din bedrift? 

Arbeidsmiljørelevans

De siste årene har forebyggende arbeid fått stadig større betydning og oppmerksomhet, og målet er å utvikle tiltak som kan redusere de arbeidsmiljøfaktorene som medvirker til sykdom, skader og dødelighet.

Arbeidsmiljølovens krav til systematisk HMS-arbeid i virksomhetene forutsetter et utstrakt samarbeid mellom ledelsen og de ansatte. Dette innebærer at de ansatte skal delta både som enkeltindivider, og kollektivt gjennom verneombud, tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg.

Fagbevegelsen i Norge har tradisjonelt hatt et sterkt engasjement når det gjelder HMS og arbeidsmiljø, både på sentralt og lokalt nivå. Tillitsvalgte og lokale fagforeninger har gjennom hoved- og tariffavtalen samt arbeidsmiljøloven både rettigheter og plikter knyttet til å sørge for at virksomhetene følger opp ulike bestemmelser som er nedfelt i lov og avtaler. I et forebyggingsperspektiv antar vi at høy organisasjonsgrad og tilstedeværelse av lokalt tillitsvalgtapparat på arbeidsplassen vil kunne virke positivt inn på virksomhetens HMS-arbeid og arbeidsmiljøet generelt.

Litteratur

Nergaard, K., E. Barth og H. Dale-Olsen. Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere?. Søkelys på arbeidslivet 2015; 32 (1-2): 91-110
Nergaard K. Fagorganisering i Norden. Status og utviklingstrekk.. Fafo-notat:2010:25, 2010