Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser omfang av fagorganisering

I LKU-2013 var andelen som oppgir at de er fagorganisert 55 %, svarende til 1,4 mill. yrkesaktive. Det er en høyere andel kvinner enn menn som er organisert (62 mot 49 %). Dette kan skyldes at mange kvinner arbeider i offentlig sektor, der organisasjonsgraden er høy. 

Ser vi på næring ligger off. administrasjon/ forsvar/trygd, undervisning og helse-/sosialtjenester på topp og overnatting/servering og omsetning/drift av eiendom nederst på listen  når det gjelder organiseringssgrad. 

Ser vi på trender basert på hovedorganisasjonenes frivillige innrapportering til SSB (faneblad 7: Trend), er det Akademikerne og Unio som har en økende andel medlemmer, mens  LO og YS taper andeler. Faneblad 8 (Organisasjoner) viser de ulike organisasjonene som inngår i hovedsammenslutningene.

Spørsmål som er stilt i stilt i LKU arbeidsmiljø: Er du medlem i en fagforening eller i en arbeidstakerorganisasjon?

Tilhører din organisasjon LO, YS, Unio, Akademikerne, eller er den ikke tilsluttet noen hovedorganisasjon?

Arbeidsmiljørelevans

De siste årene har forebyggende arbeid fått stadig større betydning og oppmerksomhet, og målet er å utvikle tiltak som kan redusere de arbeidsmiljøfaktorene som medvirker til sykdom, skader og dødelighet.

Arbeidsmiljølovens krav til systematisk HMS-arbeid i virksomhetene forutsetter et utstrakt samarbeid mellom ledelsen og de ansatte. Dette innebærer at de ansatte skal delta både som enkeltindivider, og kollektivt gjennom verneombud, tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg.

Fagbevegelsen i Norge har tradisjonelt hatt et sterkt engasjement når det gjelder HMS og arbeidsmiljø, både på sentralt og lokalt nivå. Tillitsvalgte og lokale fagforeninger har gjennom hoved- og tariffavtalen samt arbeidsmiljøloven både rettigheter og plikter knyttet til å sørge for at virksomhetene følger opp ulike bestemmelser som er nedfelt i lov og avtaler. I et forebyggingsperspektiv antar vi at høy organisasjonsgrad og tilstedeværelse av lokalt tillitsvalgtapparat på arbeidsplassen vil kunne virke positivt inn på virksomhetens HMS-arbeid og arbeidsmiljøet generelt.

Unge yrkesaktive er sjeldnere organisert enn eldre. Aldersforskjellene kan i noen grad forklares ved at de unge oftere befinner seg i en type ansettelsesforhold der organisasjonsgraden er lav (kort ansiennitet, midlertidig ansettelse, deltidsarbeid osv.). Dessuten er unge yrkesaktive overrepresentert i bransjer der organisasjonsgraden generelt er lav, blant annet innen deler av privat tjenesteyting.

Litteratur

Nergaard, K., E. Barth og H. Dale-Olsen. Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere?. Søkelys på arbeidslivet 2015; 32 (1-2): 91-110
Nergaard K. Fagorganisering i Norden. Status og utviklingstrekk.. Fafo-notat:2010:25, 2010