Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Tilrettelegging for gravide

Sykefravær under svangerskapet kan brukes som en indikator på graden av tilrettelegging på arbeidsplassen, og det gjelder særlig for sykefravær under svangerskapets siste del. Sykefravær i tredje trimester kan derfor være en indikator på tilrettelegging i arbeidet.

Blant alle arbeidstakere som var gravide i fjerde kvartal 2012, var det 90 tilfeller av legemeldt sykefravær på én dag eller mer per 100 arbeidstakere. Høyest andel fravær finner vi i gruppene pleie- og omsorgsarbeider, selger (engros/dør/telefon), sykepleier, barne-/ungdomsarbeider, dagmamma og renholder. Minst forskjell finner vi blant rørleggere, bygghåndverkere, vei-/anleggs-/stein-/murarbeidere og kunstnere (tekst/musikk/scene/foto), men resultatet må tolkes med forsiktighet på grunn av et begrenset tallmateriale.

Dersom arbeidet eller forhold på arbeidsplassen innebærer en risiko for å skade fosteret, har gravide rett til svangerskapspenger. Det er da et krav at omplassering eller tilrettelegging til annet arbeid ikke er mulig. Vi tar forbehold om at for noen av yrkesgruppene vist i figuren vil noen av de gravide ha fått innvilget svangerskapspenger i tredje trimester. Dette kan for eksempel være aktuelt for kvinner i håndverksyrker.

Arbeidsmiljørelevans

Når en arbeidstaker blir gravid, skal arbeidsgiveren ha gode rutiner for risikovurdering og tilrettelegging på arbeidsplasser der arbeidsmiljøforholdene kan være skadelige for mor og det kommende barnet.

Det er viktig at den gravide ikke blir utsatt for visse kjemiske og biologiske eksponeringer, og også mye tungt arbeid og skift- og nattarbeid kan være en helserisiko. Nærmeste leder og den gravide bør så tidlig som mulig diskutere tilretteleggingen. Det er bedre å finne frem til praktiske og konkrete løsninger som gjør at den gravide i størst mulig grad kan fortsette i arbeidet hun kjenner, enn å organisere full omplassering eller permisjon med svangerskapspenger. Kvinner har høyere sykefravær enn menn i alle aldersgrupper fra 20 til 69 år, og spesielt i aldersgruppen 25–34 år.

Sykefravær under svangerskap er en viktig forklaring på det høye sykefraværet blant kvinner, og 24 prosent av den totale kjønnsforskjellen i sykefraværsprosenten skyldes sykefravær under svangerskap. I aldersgruppen 20–39 år forklarer graviditetsfraværet nesten halvparten av kjønnsforskjellen. Yngre gravide har høyere sykefravær enn eldre gravide. En årsak til dette er at yngre gravide i større grad jobber i yrker med generelt høyt sykefravær. Eksempler på slike yrkesgrupper er barne- og ungdomsarbeidere, pleie- og omsorgsarbeidere og butikkmedarbeidere. 

I Arbeid og velferd kan du lese mer om sykefraværet blant gravide (Sykefravær blant gravide).

Litteratur

Myklebø S, Thune O.. Sykefravær blant gravide. Arbeid og Velferd. Oslo: Arbeids-og velferdsetaten. 2010. 2010; nr. 2: 54-59
Dørheim S, Bjorvatn B, Eberhard-Gran M.. Sick leave during pregnancy: a longitudinal study of rates and risk factors in a Norwegian population.. BJOG 2012; 20(5) doi: 10.1111/1471-0528.12035. Epub 2012 Nov 7.: 521-30