Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene gir data om verneombudet

I LKU 2013 oppgir 87 prosent av de yrkesaktive at virksomheten har verneombud. Lavest forekomst av verneombud finner vi i små virksomheter. Ser vi på yrker er det skipsbefal/flyger, sykepleiere, politi/vakt o. l., grunnskole- førskolelærere som i størst grad oppgir at de har et verneombud i sin bedrift. Ledere i tjenesteyting, profesjonelle kunstnere, servitøryrker, butikkmedarbeidere og bønder/fiskere er de som minst grad oppgir dette. Omsetning /drift av eiendom er den næringen som i minst grad har verneombud.

53 prosent av alle yrkesaktive har et velfungerende verneombud, blant de som jobber på en bedrift med verneombud svarer 67 prosent at verneombudet er velfungerende. 

Ser vi på næring er det yrkesaktive i kraft-/vannforsyning, industri og bygge-/anleggsvirksomhet som oppgir å ha et velfungerende verneombud, i motsatt ende av skalaen finner vi informasjon/kommunikasjon, finans/forsikring og omsetning/drift av eiendom og private tjenester ellers (40-50 prosent mener verneombudet funger dårlig eller verken godt eller dårlig.

Spørsmål som er stilt i stilt i LKU arbeidsmiljø: Har virksomheten verneombud, dvs. en som tar opp arbeidsmiljøspørsmål på vegne av alle ansatte? 

Hvis ja, oppfølgingsspørsmål: Hvor godt synes du dette fungerer på din arbeidsplass?

 

Arbeidsmiljørelevans

De siste årene har forebyggende arbeid fått stadig større betydning og oppmerksomhet, og målet er å utvikle tiltak som kan redusere de arbeidsmiljøfaktorene som medvirker til sykdom, skader og dødelighet.

Arbeidsmiljølovens krav til systematisk HMS-arbeid i virksomhetene forutsetter et utstrakt samarbeid mellom ledelsen og de ansatte. Dette innebærer at de ansatte skal delta både som enkeltindivider, og kollektivt gjennom verneombud, tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg.

Alle arbeidsplasser skal i henhold til Arbeidsmiljøloven i utgangspunktet ha et verneombud som skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Fem prosent av de yrkesaktive vet ikke om de har verneombud, spesielt gjelder dette butikkmedarbeidere, renholdere, barnehage-/skoleassistenter og servitøryrker. 

Blant de som har verneombud er det ledere i industri/bygg og i utdanning/helse, mekanikere og vaktmestere som oftest svarer at verneombudet er velfungerende. I motsatt ende av skalaen finner vi leger og lignende, salgsagenter/meglere, butikkmedarbeidere, servitøryrker og pleie- og omsorgsarbeidere.

Verneombudet skal særlig påse:

a) at maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare,

b) at verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand,

c) at arbeidstakerne får den nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring,

d) at arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte,

e) at meldinger om arbeidsulykker mv. i henhold til Arbeidsmiljølovens § 5-2 blir sendt. 

Litteratur

Arbeidstilsynet. Faktaside: Verneombud. Faktaside, 2013