Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser selvrapporterte arbeidsmiljøeksponeringer og helseutfall gitt som relativ risiko, etter antall sysselsatte

Av figurene kan du under fanen eksponering se hvorvidt bedriftsstørrelse er avgjørende for i hvilken grad man er eksponert for biologiske-, kjemiske-, fysiske-, mekaniske- og psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer som kan ha betydning for helse. Tilsvarende kan du under fanen helseutfall se hvorvidt den aktuelle gruppen er kjennetegnet av mer eller mindre helseplager enn gjennomsnittet for alle. 

Sammenlikningene er gitt som en relativ risiko. Relativ risiko (RR) er et mål på om yrkesaktive i en gitt bedriftsstørrelse er mer eller mindre utsatt enn alle yrkesaktive sett under ett. RR større enn 1 tilsvarer en økt risiko og RR mindre enn 1 tilsvarer en redusert risiko. For eksempel er RR=2 dobbel risiko og 0,5 halvert risiko.

For mer informasjon om de ulike eksponeringsfaktorene og helseutfallene, benytt søkefeltet.

 

 

Arbeidsmiljørelevans

I henhold til EUs definisjon av små bedrifter vil 95 % av ca 250 000 norske bedrifter kunne klassifiseres som små eller mellomstore (< 50 arbeidere), og 70 % av alle bedrifter kan betegnes som mikro-bedrifter (< 10 ansatte). Imidlertid jobber om lag halvparten av alle norske ansatte i virksomheter med flere enn 50 ansatte.

De siste tiårene har interessen for arbeidsmiljøet i små bedrifter vært økende, og HMS-tilnærmingen til små og mellomstore bedrifter har vært kjennetegnet av en antagelse om at arbeidsmiljøet i disse virksomhetene er mer risikoutsatt sammenlignet med større virksomheter. I de senere år har det også kommet til studier som peker på høyere risiko i små virksomheter, men den samlede forskningskunnskapen som underbygger en slik antagelse er begrenset. I en systematisk litteraturgjennomgang publisert av Søren og medarbeidere i 2007 ble det totalt identifisert 17 studier om sammenhenger mellom bedriftstørrelse og arbeidsmiljøindikatorer som tapte arbeidsdager, skader, dødsfall og kvalitet på HMS-arbeid . Med forbehold om varierende kvalitet på flere av studiene og utfordringer med å sammenstille studier med ulik definisjon av "smp bedrifter, konkluderte Sørensen og medarbeidere som følger:

  • Det er en høyere risiko for alvorlige og dødelige arbeidsskader i små bedrifter
  • Det er en høyere risiko for mindre alvorlige ulykker
  • Store bedrifter har bedre HMS styringssystemer
  • Få studier har sett på andre typer helserisiko knyttet til arbeidsmiljøutfordringer avhengig av bedriftsstørrelse

Litteratur

Sørensen et al. Working in small enterprises–Is there a special risk?. Safety Science 2007; 45(10): 1044-1059