Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser selvrapporterte arbeidsmiljøeksponeringer og helseutfall gitt som relativ risiko for næringsgruppen du har valgt sammenliknet med alle yrkesaktive

Av figuren kan du under fanen eksponering se hvorvidt den aktuelle næringsgruppen er mer eller mindre eksponert for biologiske-, kjemiske-, fysiske-, mekaniske- og psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer som kan ha betydning for helse sammenliknet med hele yrkesbefolkningen. Tilsvarende kan du under fanen helseutfall se hvorvidt den aktuelle næringsgruppen er kjennetegnet av mer eller mindre helseplager enn gjennomsnittet for alle yrkesaktive. 

Sammenlikningen er gitt som en relativ risiko. Relativ risiko (RR) er et mål på om en gitt yrkesgruppe er mer eller mindre utsatt enn alle yrkesaktive sett under ett.  RR større enn 1 tilsvarer en økt risiko og RR mindre enn 1 tilsvarer en redusert risiko. For eksempel er RR=2 dobbel risiko og 0,5 halvert risiko.

For mer informasjon om de ulike eksponeringsfaktorene og helseutfallene, benytt søkefeltet.

Arbeidsmiljørelevans

Innenfor samme næring vil det være mange ulike yrkesgrupper med til dels svært ulike arbeidsoppgaver. Derfor kan det være problematisk å studere arbeidsmiljøet som en samlet størrelse i en enkelt næring, da viktige arbeidsmiljøeksponeringer og helseproblemer i enkelte yrkesgrupper kan maskeres i et gjennomsnitt for næringen sett under ett.

Ved analyser av dataene fra LKU ser vi at det er en opphopning av potensielt helseskadelige eksponeringer og helseplager i typiske yrkesgrupper innenfor enkelte næringer, som i helse-/sosialtjenester, jord/skogbruk/fiske, bygge-/anleggsvirksomhet, transport/lagring samt overnatting/servering