Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser selvrapporterte arbeidsmiljøeksponeringer og helseutfall gitt som relativ risiko, etter region

Av figurene kan du under fanen eksponering se hvorvidt geografisk region er avgjørende for i hvilken grad man er eksponert for biologiske, kjemiske, fysiske, mekaniske, psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer som kan ha betydning for helsen. Tilsvarende kan du under fanen helseutfall se hvorvidt yrkesaktive i den aktuelle regionen er kjennetegnet av mer eller mindre helseplager enn gjennomsnittet for alle.

 
Sammenlikningene er gitt som en relativ risiko. Relativ risiko (RR) er et mål på om yrkesaktive innen en gitt region er mer eller mindre utsatt enn alle yrkesaktive sett under ett. RR større enn 1 tilsvarer en økt risiko og RR mindre enn 1 tilsvarer en redusert risiko. For eksempel er RR=2 dobbel risiko og 0,5 halvert risiko.

For mer informasjon om de ulike eksponeringsfaktorene og helseutfallene, benytt søkefeltet.

Arbeidsmiljørelevans

Regionale forskjeller i arbeidshelse kan skyldes egenskaper ved populasjonsstrukturen i de gitte geografiske områdene, som for eksempel alders- og utdanningsfordeling. Imidlertid vil også kontekstuelle faktorer, som ikke er reduserbare til egenskaper ved individet, også kunne ha innvirkning på yrkesaktives helse. Næringsstukturens sammensetning avhengig av geografisk område er en slik kontekstuell faktor som kan forklare helseulikheter. Kjennetegn ved næringsstrukturen har betydning for typiske eksponeringer man utsettes for i arbeidsmiljøet, og kan således også ha innvrikning på sannsynligheten for å utvikle arbeidsrelaterte helseplager og sykdommer.