Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser selvrapporterte arbeidsmiljøeksponeringer og helseutfall gitt som relativ risiko for yrkesgruppen du har valgt sammenliknet med alle yrkesaktive

Av figuren kan du under fanen eksponering se hvorvidt den aktuelle yrkesgruppen er mer eller mindre eksponert for biologiske-, kjemiske-, fysiske-, mekaniske- og psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer som kan ha betydning for helse sammenliknet med hele yrkesbefolkningen. Tilsvarende kan du under fanen helseutfall se hvorvidt den aktuelle yrkesgruppen er kjennetegnet av mer eller mindre helseplager enn gjennomsnittet for alle yrkesaktive. 

Sammenlikningen er gitt som en relativ risiko. Relativ risiko (RR) er et mål på om en gitt yrkesgruppe er mer eller mindre utsatt enn alle yrkesaktive sett under ett.  RR større enn 1 tilsvarer en økt risiko og RR mindre enn 1 tilsvarer en redusert risiko. For eksempel er RR=2 dobbel risiko og 0,5 halvert risiko.

For mer informasjon om de ulike eksponeringsfaktorene og helseutfallene, benytt søkefeltet.

Arbeidsmiljørelevans

En sammenstilling av arbeidsmiljøeksponeringer og helseplager kan gi en indikasjon på hvilke yrker, bransjer og undergrupper som har særlige utfordringer, enten de er knyttet til arbeidsmiljø, helse eller begge aspekter. Fremstillingen gir ikke nødvendigvis hele bildet av situasjonen, og resultatet vil nødvendigvis påvirkes av hvilke faktorer som har blitt målt og lagt til grunn. Det kan finnes både alvorlige og utbredte problemer i en del yrker og undergrupper som ikke kommer frem, og det kan være undergrupper som kan være betydelig mindre eller mer utsatt enn resten. Enkelte arbeidsmiljøfaktorer er mer alvorlige enn andre, men rammer kanskje få personer. Andre arbeidsmiljøfaktorer har igjen mindre alvorlige helsemessige konsekvenser for den enkelte, men kan få store konsekvenser siden mange utsettes for dem.

Et viktig forbehold i denne sammenstillingen av informasjon om eksponering og helseeffekter er at den ikke er egnet til å si noe sikkert om mulige årsakssammenhenger mellom de påvirkninger og helseplager det er spurt om. For å vurdere årsakssammenhenger bør mål på belastning og mål på helseplager samles inn fra uavhengige kilder og på forskjellig tidspunkt, fordi belastende miljøfaktorer og kroppslige eller psykiske plager gjensidig kan påvirke måten disse forholdene rapporteres på.