Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser opplevd risiko for å bli utsatt for en arbeidsskade

I overkant av tre prosent av de spurte vurderer at risikoen for å bli utsatt for arbeidsulykker er stor, mens 12 prosent oppgir middels skaderisiko. Det er altså om lag 16 prosent som oppfatter skaderisikoen som forhøyet, mens 84 prosent oppgir liten skaderisiko. Disse tallene er for øvrig nær identiske med LKU 2009. Noe flere menn enn kvinner opplever forhøyet skaderisiko (22 % mot 9 %), og den opplevde skaderisikoen avtar jevnt med alderen. I tre av yrkesgruppene oppgir over halvparten av de spurte middels eller høy skaderisiko: sjåføryrker, bonde/fisker og politi/vakt o.l. Også på de nærmeste plassene følger mannsdominerte, manuelle yrker, hovedsakelig med tilknytning til områdene bygg og anlegg, transport og industri.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Hvordan vurderer du risikoen for at du skal bli utsatt for arbeidsulykker? Er den stor, middels eller liten?

Arbeidsmiljørelevans

Det å arbeide i et miljø der risikoen for skade er (eller blir oppfattet som) stor, kan oppleves belastende

Er det så en sammenheng mellom opplevd skaderisiko og selvoppgitt forekomst av arbeidsskader? Ja, det er det. Blant menn som vurderer skaderisikoen som stor, er den årlige forekomsten av arbeidsskader nær ni prosent, mens den er 0,8 prosent blant menn som oppgir liten skaderisiko. De tilsvarende tallene for kvinner er 17 og 0,8 prosent. Gjennomsnittlig forekomst av arbeidsskader med fravær hos menn og kvinner i LKU 2013 er henholdsvis 1,9 og 1,5 prosent. Det er stort sett de samme yrkene som rapporterer høye nivåer av arbeidsskader og risiko for arbeidsskader. Det er imidlertid enkelte avvik. Yrkesaktive i sjåføryrker kan se ut til å overvurdere skaderisikoen, mens profesjonelle kunstnere er eksempel på det motsatte – selvvurdert skaderisiko blir oppfattet på et lavt nivå, mens reell skaderisiko ligger relativt høyt.

Litteratur

Gravseth HM. Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer. STAMI-rapport nr 4/2010, Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt, 2010.
Mostue BA, Søberg M, Winge S. Arbeidsskadedødsfall i Norge. Utviklingstrekk 2009-2014 og analyse av årsakssammenhenger i fire næringer. KOMPASS Tema nr. 3 2015, Trondheim: Arbeidstilsynet, 2015.
Winge S, Mostue BA, HM Gravseth. Skader i bygg og anlegg: Utvikling og problemområder. Kompassrapport Tema nr. 4, Trondheim: Arbeidstilsynet, 2015.
Winge S. Arbeidsskader blant utenlandske arbeidstakere. Kompass Tema nr 2 2012, Trondheim: Arbeidstilsynet, 2012.
Winge S, Samant Y. Arbeidsulykker og skader i industrien. Rapport, Trondheim: Arbeidstilsynet, 2012.