Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø er en intervjuundersøkelse som Statistisk sentralbyrå foretar hvert tredje år i et representativt utvalg av den norske befolkning. Her blir de yrkesaktive stilt spørsmål om forekomst av ulike helseplager og i hvilken grad disse helt eller delvis skyldes forhold på jobben. Kunnskapen om ulike helseplager som undersøkelsen gir kan nyttegjøres i det forebyggende arbeidet i virksomhetene.