Eksporter graf Om grafen

Om grafen

Figurene viser forekomst av smerter i albue, underarm eller hender siste måned

Forekomsten av armsmerter har endret seg marginalt siste tiårsperiode. I alt 19 prosent av norske yrkesaktive, dvs. om lag 480 000 personer, opplever armsmerter (smerter i armer, håndledd eller hender) i løpet av en måned. Blant disse oppgir nærmere tre av fem at smertene helt eller delvis skyldes nåværende jobb. Dette innebærer at om lag 280 000 personer har slike arbeidsrelaterte plager i løpet av en måned. Mer alvorlige smerter (ganske eller svært plaget) rapporteres av 6,5 prosent. Ser vi på de mer alvorlige jobbrelaterte smertene, oppgir om lag 3,8 prosent (nærmere 98 000 personer) dette. 

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Har du i løpet av den siste måneden vært svært plaget, ganske plaget, litt plaget eller ikke vært plaget av smerter i albue, underarm eller hender? Hvis svaret er ja: Skyldes dette helt eller delvis din nåværende jobb?

Arbeidsmiljørelevans

Smerter i armene kan være sterkt invalidiserende og ha sammenheng både med fysisk overbelastning, spenningstilstander og sykdommer, skader og tilstander som påvirker nerver eller ledd. 

Det finnes god dokumentasjon på at risikoen for arm- og håndplager øker ved samtidig repetisjon og kraftbruk i manuelt arbeid. Det er funnet en nesten tredobling av risiko for senebetennelse i underarmens håndstrekkere, ved kraftfullt manuelt arbeid i en rekke yrker. Manuell belastning på én kg minst ti ganger i timen vist å gi økt risiko for nerveinnklemmingssyndrom (karpaltunnel-syndrom), og kombinasjonen av slike krav og plager kan gjøre det vanskelig å utføre jobben.

Arbeid med tastatur, pekeverktøy og dataskjerm i mer enn 4 timer pr arbeidsdag er funnet å gi økt risiko for nakkesmerter og smerter i underarm/hånd. Bruk av pekeverktøy mer enn 30 timer og tastatur mer enn 15 timer ukentlig kan gi økt risiko for smerter i underarm/hånd. Imidlertid har fordelingen av arbeidsperioder og pauser betydning for evt utvikling av smerter.

Litteratur

Veiersted et al. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager. STAMI-rapport nr 6, årgang 18, Oslo: STAMI, 2017.
Knardahl et al. Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser. STAMI-rapport. Årg. 9, nr. 22, Oslo: STAMI, 2008.
STAMI. Fakta om arbeid og helse. Muskel- og skjelettsmerter. STAMI-faktaark 03, 2007.
Wærsted et al. Computer work and musculoskeletal disorders of the neck and upper extremity: A systematic review. BMC Musculoskeletal Disorders 2010; 11: 1-15