Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser forekomst av smerter i albue, underarm eller hender siste måned

Forekomsten av armsmerter i yrkes-befolkningen har gått nedover de siste 10-15 årene. I løpet av en måned har en av fem yrkesaktive smerter i armer eller hender. Om lag 60 prosent som oppgir slike plager, mener at de helt eller delvis skyldes jobben. Dette innebærer at i alt om lag 300 000 rapporterer om arbeidsrelaterte smerter i armer og hender i løpet av en måned. Forekomsten av smerter i armene øker betydelig med økende alder og er mer utbredt blant yrkesaktive med kortere utdanningslengde.

Andelen med smerter i armer/hender siste måneden) varier fra ni til over 30 prosent mellom yrkesgruppene.  De fire yrkesgruppene som rapporterer om mest arbeidsrelaterte i armene og også de yrkesgruppene som har høyest forekomst av smerter i armene totalt sett: renholder, bonde/fisker, metallarbeider, byggearbeider og operatør næringsmidler. I disse gruppene rapporterer mellom 24 og 36 prosent om plager med smerter i armene, og mer enn 80 prosent av disse plagene tilskrives helt eller delvis jobben.  

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Har du i løpet av den siste måneden vært svært plaget, ganske plaget, litt plaget eller ikke vært plaget av smerter i albue, underarm eller hender? Hvis svaret er ja: Skyldes dette helt eller delvis din nåværende jobb?Arbeidsmiljørelevans

Smerter i armene kan være sterkt invalidiserende og ha sammenheng både med fysisk overbelastning, spenningstilstander og sykdommer, skader og tilstander som påvirker nerver eller ledd. 

Ser vi på de mer alvorlige jobbrelatert smertene oppgir 4 prosent eller om lag 94 000 å være ganske eller svært plaget, viser tall fra LKU-A 13.

Det finnes god dokumentasjon på at risikoen for arm- og håndplager øker ved samtidig repetisjon og kraftbruk i manuelt arbeid. Det er funnet en nesten tredobling av risiko for senebetennelse i underarmens håndstrekkere, ved kraftfullt manuelt arbeid i en rekke yrker. Manuell belastning på én kg minst ti ganger i timen vist å gi økt risiko for nerveinnklemmingssyndrom (karpaltunnel-syndrom), og kombinasjonen av slike krav og plager kan gjøre det vanskelig å utføre jobben.

Arbeid med tastatur, pekeverktøy og dataskjerm i mer enn 4 timer pr arbeidsdag er funnet å gi økt risiko for nakkesmerter og smerter i underarm/hånd. Bruk av pekeverktøy mer enn 30 timer og tastatur mer enn 15 timer ukentlig kan gi økt risiko for smerter i underarm/hånd. Imidlertid har fordelingen av arbeidsperioder og pauser betydning for evt utvikling av smerter.

Litteratur

Knardahl et al. Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser. STAMI-rapport. Årg. 9, nr. 22, Oslo: STAMI, 2008.
STAMI. Fakta om arbeid og helse. Muskel- og skjelettsmerter. STAMI-faktaark 03, 2007.
Wærsted et al. Computer work and musculoskeletal disorders of the neck and upper extremity: A systematic review. BMC Musculoskeletal Disorders 2010; 11: 1-15