Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser forekomsten av å føle seg fysisk utmattet etter jobb

Figurene viser fysisk utmattelse etter jobb en gang i uken eller mer i 2013. Nærmere én av tre norske yrkesaktive føler seg ukentlig fysisk utmattet etter jobb.  Andelen har vært stabil siden 2003, men det har vært en nedgang fra 36 prosent i 1993 til 33 prosent i 2013. Nedgangen er først og fremst observert blant kvinner, en reduksjon fra 42 til 37 prosent, mens andelen har vært relativ stabil hos menn.  Fysisk utmattelse etter jobb er vanligere blant kvinner enn blant menn (henholdsvis 37 og 30 %). Blant førstnevnte er andelen som opplever fysisk utmattelse høyest i aldersgruppen 25-34 år. Blant menn er det kun små forskjeller i fysisk utmattelse etter alder. Sjåføryrker, barnehage-/ skoleassistenter og tømrere er yrker med høy forekomst.  

Profesjonelle kunstnere, ingeniører, sivilingeniører og lignende og revisorer, finansrådgivere er yrkesgrupper med lavest forekomst av fysisk utmattelse etter jobb. Det er i hovedsak en overvekt av yrker med krav til høyere utdanning i denne enden av skalaen. Noen unntak er helseprofesjoner og førskolelærere, som har en høyere forekomst av fysisk utmattelse enn yrkesbefolkningen sett under ett.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Hender det at du føler deg fysisk utmattet når du kommer hjem fra arbeid? 

Arbeidsmiljørelevans

Hardt muskelarbeid på jobb fører til økt energiforbruk og kan ofte medføre at man føler seg fysisk utmattet når man kommer hjem fra arbeid. Fysisk utmattelse etter jobb kan også legge begrensninger på privatlivet.

Dersom man opplever å være fysisk utmattet flere dager i uken over lengre tid, kan det medføre et helseproblem. Fysisk utmattelse kan være et resultat av både manuelt, tungt fysisk arbeid, men det kan også være relatert til potensielt stressende faktorer som høyt arbeidstempo og få muligheter for pauser.

Selv når vi tar hensyn til at menn og kvinner jobber i forskjellige yrker, finner vi fortsatt en kjønnsforskjell når det gjelder fysisk utmattelse. Generelt ser det derfor ut til at kvinner føler seg mer fysisk utmattet etter jobb på tvers av yrkesgrupper. Blant både menn og kvinner finner vi at høye krav, lav kontroll og lav sosial støtte, i tillegg til hardt fysisk arbeid og omorganiseringer på arbeidsplassen er relatert til fysisk utmattelse etter jobb. Blant kvinner finner vi også at et midlertidig ansettelsesforhold er knyttet til høyere forekomst av fysisk utmattelse. Ensidig arbeid og arbeid med hodet fremoverbøyd er knyttet til høyere forekomst av fysisk utmattelse blant menn.  

 

 

Litteratur

Avellaneda Fernández A1, Pérez Martín A, Izquierdo Martínez M et al.. Chronic fatigue syndrome: aetiology, diagnosis and treatment. BMC Psychiatry 2009; 23;9 Suppl1: 1-11.
Loge JH, Ekeberg O, Kaasa S. Fatigue in the general Norwegian population: normative data and associations. J Psychosom Res 1998; 45: 53– 65.
Winwood PC et al. Development and validation of a scale to measure work-related fatigue and recovery: the Occupational Fatigue Exhaustion/Recovery Scale (OFER). Journal of Occupational and Environmental Medicine 2005; 47(6): 594-606.
Akerstedt T, Fredlund P, Gillberg M, Jansson B. Work load and work hours in relation to disturbed sleep and fatigue in a large representative sample. J Psychosom Res 2002; 53: 585–588.