Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser forekomsten av hodepine eller migrene siste måned

I underkant av en av fire yrkesaktive opplever hodepine i løpet av en måned, og om lag 40 prosent blant dem angir at dette skyldes jobben. Når vi kun ser på hodepinen som helt eller delvis tilskrives jobb, opplever om lag en av ti slik hodepine. Dette innebærer at 230 000 personer opplever dette i løpet av en måned. Hodepine er langt mer utbredt blant kvinner enn menn. Nærmere 31 prosent av kvinner og 16 prosent av menn rapporterer om hodepine månedlig. Andelen som rapporterer om arbeidsrelaterte hodesmerter er henholdsvis 13 og 6 prosent. Dette tilsvarer om lag 156 000 kvinner og 80 000 menn.

Mellom 11 og rundt 39 prosent av de yrkesaktive opplever hodepine i løpet av en måned, etter yrke.  Flere av yrkesgruppene som ligger høyt både med hensyn til total og arbeidsrelatert hodepine, er ulike yrker innenfor helsesektoren og utdanning. Høyest totalforekomst av hodepine ser vi i yrkesgruppene: førskolelærer, vernepleier/ sosialarbeider, saksbehandler, sykepleier, barnehage-/skoleassistent og i kommunikasjonsyrker, hvor mellom 32 og 39 opplever slik plager i løpet av en måned.

Spørsmålet som ble stilt i LKU arbeidsmiljø: Har du i løpet av den siste måneden vært svært plaget, ganske plaget, litt plaget eller ikke vært plaget av hodepine eller migrene? Hvis svaret er ja: Skyldes dette helt eller delvis din nåværende jobb?

Arbeidsmiljørelevans

Hodepine er en svært vanlig helseplage. For noen dreier det seg om moderate og forbigående plager som har en begrenset innvirkning på livssituasjonen, men for mange kan konsekvensene være betydelige. Om lag 3 prosent rapporterer å være mer alvorlig plaget av arbeidsrelatert hodepine i løpet av en måned viser tall fra LKU-A 13. Dette vil si at om lag 66 000 er ganske eller svært plaget av en hodepine de mener skyldes jobben.

Hva som gir hodepine eller migrene kan variere fra person til person. Både for mye og for lite søvn kan utløse migrene, og det samme kan kosthold og levevaner, og mye mas på jobben. Migrene kan også opptre samtidig med spennings- hodepine. Spenningshodepine kan utløses av ulike belastninger, fra sykdom, tungt arbeid og uheldige arbeidsstillinger til opplevelsen av urimelige krav og annet psykisk press. Et dårlig inneklima kan også være en medvirkende faktor. 

To nyere studier fra STAMI viser en sammenheng mellom hodepine og sider ved det psykososiale arbeidsmiljøet. Basert på landsrepresentative paneldata fra LKU 2006 og LKU 2009 fant man at hodepine var henholdsvis nær tre og fire ganger mer vanlig blant dem som i stor grad opplevde rollekonflikt og mobbing/trakassering. Forfatterne fant også en sammenheng med selvrapportert dårlig sosialt klima og nedbemanning. Om lag en fjerdedel av de rapporterte plagene kunne tilskrives disse fire faktorene (Tynes et al. 2014). I den andre studien fant man at 7 av 14 psykososiale faktorer vist en sammenheng med alvorlighetsgraden av hodepine to år etter. De viktigste faktorene var opplevelse av høye kvantitative krav, høy grad av rollekonflikt, lav kontroll over avgjørelser knyttet til eget arbeid og lav kontroll over intensiteten i arbeidet (Christensen et al.. 2013).

Litteratur

STAMI. Fakta om arbeid og helse. Muskel- og skjelettsmerter. STAMI-faktaark 03, 2007.