Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser forekomsten av hudplager

I 2013 oppgir i overkant av ti prosent av de yrkesaktive at de i løpet av siste måned har vært plaget av eksem, hudkløe eller utslett. Dette tilsvarer nær 280 000 yrkesaktive. Om lag en av fem av disse, tilsvarende vel 50 000 personer, oppgir at plagene helt eller delvis skyldes forhold på jobben. Forekomsten er relativt lik over aldersgrupper og utdanningsgrupper, og det er liten kjønnsforskjell i forekomsten. Hudplager i yrkesbefolkningen har om lag samme omfang i 2013 som i 1996. 

Totalt sett oppgir mellom fire og 18 prosent å ha hudplager, avhengig av yrkesgruppe. Yrkesgruppene som i størst grad rapporterer hudplager er profesjonell kunstnere, metallarbeidere og kontormedarbeidere. Lavest forekomst av hudplager finner vi blant skipsbefal/flyger, servitøryrker, kundeserviceyrker og tømrere. Ser vi på hvem som har arbeidsrelaterte hudplager, er det byggearbeidere, vaktmester, bonde/fisker, kokk/kjøkken assistent og anleggsarbeidere som har høyest forekomst (om lag 5 prosent).  

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø 2013: Har du i løpet av den siste måneden vært plaget av eksem, hudkløe eller utslett? Skyldes dette helt eller delvis din nåværende jobb?

Arbeidsmiljørelevans

Den mest vanlige arbeidsrelaterte hudsykdommen er kontakteksem og den vanligste lokalisasjonen er hendene

Huden er kroppens største organ og er vår kontaktflate mot omgivelsene. Mange typer eksponering både i hjemmet og på arbeidsplasser kan gi hudplager. Faktorer i arbeidsmiljøet som kontakt med kjemiske stoffer og fysiske og mekaniske eksponeringer kan forårsake hudplager og -sykdommer. Herunder kan nevnes vann, rengjøringsmidler, metaller (nikkel, krom), løsemidler/avfettingsmidler, biologisk materiale, tørr luft, kulde, varme og friksjon. Hudplager- og sykdommer kan anses som arbeidsrelaterte når eksponeringen på jobb helt eller delvis er årsak til lidelsen eller forverrer en tilstand som var der uavhengig av arbeidet. Psoriasis er et eksempel på en hudsykdom som kan forverres av eksponeringer på jobb.

Den mest vanlig arbeidsrelaterte hudsykdommen er kontakteksem. Den vanligste lokalisasjonen er hendene, men hudplager kan også oppstå i ansiktet og/eller på andre deler av kroppen (kilde: Kanerva's Occupational Dermatology). Noen eksponeringer på jobb kan også føre til elveblest (urtikaria), som er en reaksjon som kommer ganske raskt etter kontakt med ulike histaminrike matvarer og kjemiske tilsetningsstoffer og som forsvinner når eksponeringen opphører.

Basert på en analyse av LKU-paneldata med oppfølging av fysisk og kjemisk eksponering fra 2006 til 2009, ble det funnet at vann på huden, rengjøringsmidler, varme, tørr luft og organisk støv var risikofaktorer for selvrapporterte hudplager, Alfonso JH et al 2015. 16 prosent av hudplagene kunne tilskrives disse eksponeringsfaktorene. I en annen analyse der LKU-A 2009 ble koblet til sykefraværsdata fra NAV og analysert for tilsvarende eksponering, fant vi at de viktigste risikofaktorene for langtidssykefravær hos menn var hudkontakt med rengjøringsmidler og avfall, mens det var vann for kvinner, Alfonso JH et al 2015. 15 prosent av fraværet kunne tilskrives disse hudeksponeringene.

Litteratur

Hougaard MG et al. Occupational skin diseases in hairdressing apprentices - has anything changed?. Contact Dermatitis 2015; 72(1): 40-6
Alfonso JH et al. Work-related skin diseases in Norway may be underreported: data from 2000 to 2013. Contact Dermatitis 2015; 72(6): 409-12
KANERVA, Lasse, et al. (ed.).. Handbook of occupational dermatology. Lærebok. Springer Science & Business Media, 2013.