Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser forekomsten av øyeplager siste måned

Forekomsten øyeplager i yrkesbefolkningen har gått ubetydelig ned over de siste 10-15 årene, men andelen som er relatert til arbeidsmiljøeksponering er fallende. I overkant av en av ti yrkesaktive har øyeplager i løpet av en måned og om lag 30 prosent av de som oppgir slike plager, mener at de helt eller delvis skyldes jobben. Dette innebærer at i overkant av 80 000 rapporterer om arbeidsrelaterte øyeplager i løpet av en måned. Forekomsten av øyeplager øker litt med økende alder.

Andelen med øyeplager (siste måneden) varier fra tre til over 18 prosent mellom yrkesgruppene.  De fire yrkesgruppene som rapporterer om mest arbeidsrelaterte øyeplager er også de yrkesgruppene som har høyest forekomst av øyeplager totalt sett: saksbehandlere, kommunikasjonsyrker, rådgivere admin/samf/jus og kundeserviceyrker. Kontoryrker har også høy forekomst av arbeidsrelaterte øyeplager.

I disse gruppene rapporterer mellom 14 og 18 prosent om øyeplager, og mellom 40 og 50% av plagene tilskrives helt eller delvis jobben.  Yrkesgruppene vernepleier/ sosialarbeider og leder, utdanning/helse har relativ høyt totalforekomst, men tilskriver i mindre grad plagene til jobben.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Har du i løpet av den siste måneden vært plaget av øyeplager med kløe, sårhet, rødhet eller rennende øyne? Hvis svaret er ja: Skyldes dette helt eller delvis din nåværende jobb?

Arbeidsmiljørelevans

Det er mange mulige årsaker til plager fra øynene. I jobbsammenheng er det tradisjonelt sett mest naturlig å tenke på støv, gass og damp og dårlig inneklima. 

Øyet blir hele tiden bombardert av støvpartikler, pollen, kjemikalier, virus, bakterier, røyk og forurensing. Alt dette kan føre til problemer. Trekk, ekstreme temperaturer, følelsesmessig og fysisk stress samt anstrengelser forverrer ofte lidelser i øyet.

Etter at datamaskiner ble fast inventar på mange kontorpulter, dukket det opp nye plager i form av irriterte, tørre, trette, kløende og såre øyne. Skjermbruk stiller spesielle krav til synet. I tillegg kan skjermbildet være ustabilt og skjermen støvete, og det kan øke belastningen. Overanstrengte øyne kan også skyldes overarbeid eller arbeid i dårlig lys. 

Det er ikke tilstrekkelig klarlagt hvilke effekter som oppstår etter vedvarende belastninger av de forskjellige funksjonene i synsapparatet. Det er godt dokumentert at vedvarende nærarbeid foran dataskjermer skaper synstilknyttede plager i form av øyetretthet, øyesvie, uklare synsinntrykk, tidvis dobbeltbilder og andre synsforstyrrelser.

Litteratur

Peate WF. Work-Related Eye Injuries and Illnesses. Am Fam Physician. 2007; 75(7): 1017-1022