Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser prosentandel som ikke får tilstrekkelig hvile mellom arbeidsdagene

I overkant av 1 av 10 oppgir at de ikke får tilstrekkelig hvile og avkopling mellom arbeidsdagene. Dette innebærer at om lag 285 000 arbeidstakere ikke får tilstrekkelig hvile. Det er yrkesgruppene bonde/fisker, operatørindustri, byggearbeidere, kokk, kjøkkenassistent og sjåføryrker som i størst grad opplever dette, i disse yrkesgruppen opplever i underkant av en av fem at de ikke får tilstrekkelig hvile.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Hvis vi ser bort fra søvn, synes du at du får tilstrekkelig hvile og avkopling mellom arbeidsdagene? 

Arbeidsmiljørelevans

Ufullstendig restitusjon mellom arbeidsdagene kan øke risikoen for å utvikle helseproblemer som hjerte-/karsykdommer og muskel-/skjelettlidelser.

De aller fleste av oss vil av og til føle oss litt slitne eller trøtte etter endt arbeidsdag, og det er verken unormalt eller skadelig. Overbelastning kan likevel bli et problem dersom utilstrekkelige muligheter for å hente seg inn igjen mellom arbeidsøktene, blir en tilstand som vedvarer over tid.

Manglende restitusjon etter jobb kan skyldes ugunstige arbeidsforhold som kort hviletid mellom arbeidsøktene, lange arbeidsdager og høyt arbeidspress. Andre faktorer som ikke direkte er knyttet til arbeidsplassen, som reiseavstand til jobb og familiesituasjon, vil selvsagt også virke inn på hvorvidt man har tid til å hente seg inn igjen mellom arbeidsdagene.

Restitusjon kan deles inn i to grunnleggende typer: Ekstern restitusjon handler om den tiden man har utenfor jobben. Mulighetene for ekstern restitusjon blir påvirket av faktorer som antall timer man tilbringer på jobb, muligheter for avkobling, ferie og fritid. Også ulike aspekter knyttet til arbeidstiden, virker inn på den eksterne restitusjonen. For eksempel vet vi at nattarbeid og svært tidlige vakter fører til redusert søvn. Også lange arbeidsuker, overtid og i hvilken grad arbeidstiden er tilpasset kravene i privatlivet, vil spille inn på mulighetene for ekstern restitusjon. De interne mulighetene for restitusjon er i større grad knyttet til hvordan arbeidet er organisert, det vil si hvorvidt man år pauser i arbeidet, og om det er mulig å styre arbeidstempoet. Ved nattarbeid kan det også være relevant om man har mulighet til å ta en høneblund.

Litteratur