Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser mesoteliomtilfeller meldt til Kreftregisteret, 1957-2013

I Kreftregisteret er det registrert 2068 tilfeller av mesoteliom i perioden 1957-2013, hvorav 84 prosent av tilfellene gjelder menn. I 2013 ble det registret 89 nye tilfeller i Norge. Det har vært forventet en nedgang av forekomsten av denne krefttypen på grunn av asbestforbudet som ble innført for 30 år siden, men antallet tilfeller ser fortsatt ut til å stige.

Ser man på insidensrater* per 100 000 personår og kjønn, avtar raten for menn, men den er fortsatt stigende for kvinner. Ser man på aldersspesifikke insidensrater for menn, ser man at raten går ned for de under 66 år, mens den fortsatt stiger for de over 67 år. Det er kun sporadiske tilfeller blant personer under 45 år.

*Insidensrater: Se fanebladet "Om datakilden"

 

Arbeidsmiljørelevans

Eksponering for asbestfibre er den viktigste årsaken til utvikling av mesoteliom 

Mesoteliom, eller brysthinnekreft, er en sjelden kreftsykdom. Om lag 70 prosent av mesoteliomtilfellene kan tilskrives asbesteksponering. Mesoteliom har lang latenstid fra eksponering til det oppstår kreft (30–40 år), så tilfellene som oppstår i dag, skyldes eksponering langt tilbake i tid. All bruk og håndtering av asbest har vært forbudt i Norge siden midten av 80-tallet. Arbeidstakere med spesiell opplæring kan settes til arbeid med riving, reparasjoner og vedlikehold av asbestholdig materiale samt håndtering av asbestholdig avfall. Alle virksomheter som skal utføre arbeid med asbestholdig materiale, skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet.

 

 

Litteratur

Eggen T et al. Yrke og kreft i Norge. STAMI-rapport/Nr 3, Oslo: STAMI, 2010.
Kjærheim K et al. Yrke og kreftforskning for forebygging, Epidemiologiske studier om yrkesrelatert kreft ved Kreftregisteret 1970-2016. Special issue for Cancer in Norway 2015, Oslo: Kreftregisteret, 2016.
Dreyer L et al. Avoidable cancers in the Nordic countries. Occupation. APMIS Suppl. 1997; 76: 68-79
Slåstad S et al. Arbeidsbetinget lungekreft i Sør-Trøndelag. Tidsskrift for Den Norske Legeforening 2014; 134: 1943-7
Plato N, Martinsen JI, Sparén P, Hillerdal G, Weiderpass E. Occupation and mesothelioma in Sweden. Updated incidence for men and women up to 27 years after asbestos ban. Epidemiol Health 2016; doi: 10.4178/epih.e2016039. [Epub ahead of print]: xx