Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figuren viser andelen arbeidstakere med langtidsfravær som ikke er tilbake i jobb ett år senere

Blant de som hadde et langtidsfravær definert som sykefravær på 13 uker eller mer i 2012, var 27 prosent fortsatt ute av arbeid ett år senere. De som ikke var i arbeid, fordelte seg på blant annet arbeidsavklaringspenger, uførepensjon og arbeidsledighet. Ser vi på tallene for kvinner og menn hver for seg, viser det seg at andelen som ikke er tilbake i jobb etter ett år, er litt høyere for menn enn for kvinner (henholdsvis 29 % og 26 %).

Samlet for begge kjønn er andelen som ikke er tilbake i arbeid, størst i yrkesgruppen servicepersonell (hotell/restaurant), fulgt av sjåfør, mannskap (bil/anlegg/skip), kokk/kjøkkenassistent, operatøryrker samt renholdere og ufaglærte. Generelt gjelder dette relativt lett utbyttbar arbeidskraft.

I motsatt ende av skalaen er det i hovedsak lederyrker og yrker med høye utdanningskrav, dvs. yrker hvor det er vanskeligere å erstatte medarbeiderne. Imidlertid er andelen aller minst i yrket lege-/tannlegesekretær, apotektekniker. Dette er et litt overraskende funn som kan skyldes tilfeldige svingninger fra år til år.

Arbeidsmiljørelevans

Vi vet at jo lenger et sykefravær varer, desto mindre sannsynlig er det at personen vil vende tilbake til arbeidslivet. Langtidsfravær kan knyttes til både oppbrukte sykepengerettigheter, uførepensjonering og arbeidsledighet. Andelen langtidssykemeldte som ikke kommer tilbake i arbeid, kan brukes som en indikator på avgang fra status som yrkesaktiv.

NAV har en rekke virkemidler som kan bidra til at sykmeldte arbeidstakere og personer med redusert funksjonsevne kan komme (tilbake) i arbeid. Arbeidsgiver har hovedansvaret for tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte, mens NAVs virkemidler og tiltak kan bidra til å støtte opp under denne innsatsen på arbeidsplassen. Virkemidler er ikke bare av økonomisk art. Det kan også være behov for oppfølging og kompetanse fra fagpersoner, og noen av virkemidlene består av faglig hjelp og veiledning. Enkelte virkemidler er forbeholdt IA-virksomheter, mens andre er tilgjengelig for alle.

Litteratur

Brinchmann B, Mykletun A. Vil individuell jobbstøtte gi færre uføre?. Tidsskrift for norsk psykologforening 2012; 49: 1236-1239