Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser trend og status for oppbrukte sykepengerettigheter

Første figur her viser trend for oppbrukte sykepengerettigheter i perioden 2010-2013. Trenden har vært svakt nedadgående i perioden. Øvrige figurere viser gjennomsnittlig årlig forekomst for perioden 2010-2013. Forekomsten var 19 pr 1000 arbeidstakere og dette innebærer at i perioden 2010-2013 ble det årlig registrert om lag 40 000 personer med oppbrukte sykepengerettigheter, av disse var 25 000 kvinner og 17 000 menn. Blant kvinner har gruppen sjåfør, mannskap (bil/anlegg/skip) høyest forekomst, med 48 per 1000 arbeidstakere per år, fulgt av fører (buss/bane), skipsbefal, flyger. Blant menn ligger renholdere høyest, med en forekomst på 29 per 1000 per år, fulgt av sjåfør/mannskap (bil/anlegg/skip). Tallene er påvirket av alderssammensetningen i yrkesgruppene, og bildet må derfor tolkes med forsiktighet. I motsatt ende av statistikken, med lavest forekomst, finner vi blant kvinner yrkesgruppene sivilingeniør/planlegger/ realfagsutdannet og advokat/jurist/dommer, begge med rundt 9 per 1000 per år. Disse yrkesgruppene har også lavest forekomst blant menn, sammen med gruppen systemutvikler/ programmerer.

Kvinner har høyere forekomst enn menn i alle yrkesgrupper, men forskjellen mellom kjønnene er minst i yrkesgruppen servicepersonell (hotell/restaurant). 

Ser vi på oppbrukte sykepengerettigheter etter kjønn og næring, finner vi at både kvinner og menn har høyest forekomst innenfor transport og lagring. Likevel er totalforekomsten høyest innenfor helse- og sosialtjenester. Dette skyldes at totalforekomsten innenfor transport og lagring i stor grad bestemmes av mennenes fravær, mens det er motsatt innenfor helse- og sosialsektoren. 

Arbeidsmiljørelevans

Oppbrukte sykepengerettigheter er ofte et varsel om at man er på vei ut av arbeidslivet. Et typisk trygdeforløp for en uføremottaker starter ofte med en periode med sykepenger. Dersom personen ikke har kommet tilbake i arbeid innen ett år, er sykepengerettighetene brukt opp.

Ikke alle som har brukt opp rettighetene, går ut av arbeidslivet. Mange går etter et år med sykepenger over på arbeidsavklaringspenger (som har erstattet de tidligere ytelsene rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad), og disse vil kunne komme tilbake i arbeid på et senere tidspunkt. For å motta stønad er det et krav at den enkelte skal bidra aktivt i prosessen med å komme tilbake i arbeid. Det er også noen som har direkte overgang fra sykepenger til uføreytelse. Videre er det noen som aldri kommer inn i arbeidslivet, men som er arbeidsledige og/eller mottar sosialhjelp i forholdsvis lange perioder før de går over til uføreytelse.

Hvor lenge en person får arbeidsavklaringspenger vil avhenge av behovet for å være i arbeidsrettet aktivitet.Som hovedregel kan det ikke gis arbeidsavklaringspenger i mer enn 4 år, men stønadsperioden vil variere fra person til person. I særlige tilfeller kan stønadsperioden forlenges utover 4 år. Mange med oppbrukte sykepengerettigheter går etter hvert over på uførepensjon, men det kan ofte ta tid.

Som indikator er oppbrukte sykepengerettigheter mindre avhengig av regelverk og administrative rutiner og praksis enn tallene for nye uførepensjonerte, som utgjør bare en del av dem som har brukt opp rettighetene. Indikatoren kan imidlertid bli påvirket av endringer i sykepengereglene.

Litteratur

Brinchmann B, Mykletun A. Vil individuell jobbstøtte gi færre uføre?. Psykologi 2012; 2012;12: 1236-39
Brage S, Nossen JP, Kann IC, Thune O. Sykefravær med diagnose innen psykiske lidelser 2000 – 2011. Arbeid og Velferd 2012; 3: 24-36