Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Forekomst av svak og blendende belysning eller sjenerende reflekser

Ser vi alle yrkesaktive under ett, opplever i underkant av 6 prosent vanskelige lysforhold i arbeidet, det vil si over 150 000 personer.  Det har ikke skjedd noen vesentlige endringer i yrkesgruppene som oppgir at de er utsatt. Dårlige lysforhold forekommer særlig i yrkesgruppene skipsbefal/flyger (21 %), sjåføryrker (19 %), elektriker og tømrer (begge 17 %). Andre grupper med dårlige lysforhold er profesjonelle kunstnere (15 %) og metallarbeidere og byggearbeidere (begge 14 %). Noen av yrkesgruppene som oppgir at de er utsatt for vanskelige lysforhold, er førere i persontrafikk og personell som har ansvar for sikkerhet i industrien eller håndverksfag, hvor man ofte må tilpasse seg de fysiske forholdene. Lysforholdene på slike arbeidsplasser kan raskt påvirke skaderisikoen. Et blikk på næring viser høyest forekomst av personer som arbeider under vanskelige lysforhold, i disse gruppene: transport/lagring (12 %), bygge- og anleggsvirksomhet (11 %), forretningsmessig tjenesteyting (9 %) og utvinning av råolje/naturgass (8 %). 

 

Spørsmål stilt i LKU 2013: Er du i ditt daglige arbeid utsatt for for svak eller blendende belysning eller sjenerende reflekser?   

Arbeidsmiljørelevans

Godt syn og god belysning er viktig der det kreves nøyaktighet eller høy grad av sikkerhet og konsentrasjon.

Vanskelige lysforhold kan skyldes både svakt lys, blending og reflekser, og det kan føre til redusert kvalitet, nedsatt effektivitet og fare for uhell. Ved arbeid ved dataskjermer eller -terminaler gir riktig belysning godt arbeidsmiljø, og reflekser bør unngås. Belysningen har først og fremst betydning for trivsel og helhetsinntrykket i bygningen. Men uheldige belysningsforhold kan også føre til symptomer som såre, anstrengte øyne, trøtthet og hodepine samt nedsatt produktivitet.

Synsevnen svekkes med alderen. Eldre mennesker har derfor behov for mer lys enn yngre for å kunne se like godt. Med økende alder trenger øyet også lengre tid til omstilling ved skiftende belysning (adaptasjon).

I følge arbeidsmiljølovens § 4.4-1 skal arbeidsplassen innrettes slik at fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l. er fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, 

Du kan lese mer om lysforhold på disse linkene: CCOHS, Lyskultur.

Litteratur

Powell BJ. The Ergonomics of Light. Buildings.com, 2002