Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser eksponering for ioniserende stråling på jobb

Røntgenstråling i helsesektoren er hovedkilden til ioniserende stråling på arbeidsplassen, og helsepersonell utgjør over 70 prosent av de yrkesaktive som er eksponert. I Norge brukte i overkant av 8200 personer persondosimeter fra Statens strålevern i 2010. 

Som trendfiguren viser har gjennomsnittsdosen for de med årsdose over registreringsgrensa vist en moderat økning i perioden 2001 til 2010. Ser vi på yrkesgruppene, er det kardiologer og radiologer som har de høyeste dosene. Figurene viser at gjennomsnittlig årsdose er vesentlig høyere for disse stillingskategoriene enn for de øvrige. I tillegg til at gjennomsnittlig årsdose for brukere med registrerbar dose er høyere enn for andre grupper, er og gjennomsnittlig årsdose for alle brukere høye i disse kategoriene fordi svært mange av brukerne har en registrert dose gjennom året.

Blant radiologer har 67 % ingen registrert dose, blant kardiologer er det bare 17 % som er uten dose.  For kardiologkategorien var gjennomsnittlig årsdose for alle 11,4 mSv i 2010, gjennomsnittlig årsdose for brukere med registrerbar dose i denne gruppen var 13,8 mSv. Tilsvarende tall for radiolog var 2,6 mSv og 7,9 mSv. Til sammen 17 brukere blant radiologer hadde registrert samlet persondosimeter-avlesing over 20 mSv i 2010, tilsvarende tall for kardiologer var 19.

* Gjennomsnittsdose for alle med årsdose over registreringsgrensa

Arbeidsmiljørelevans

Arbeidsgivere er pålagt å sørge for at det blir gjennomført doseovervåkning av ansatte som arbeider med ioniserende stråling dersom dette arbeidet er av et visst omfang. Dette er nedfelt både i norsk lovverk og i internasjonale anbefalinger. Denne doseovervåkningen skjer vanligvis ved at arbeidstakerne bærer persondosimetre, som er personlige måleinstrumenter. Hensikten med persondosimetre er å måle den individuelle stråleeksponeringen og å kontrollere at eksponeringen holdes så lav som mulig og innenfor de gjeldende dosegrensene.

Statens strålevern har et eget persondosimetri-laboratorium og tilbyr ulike persondosimetritjenester. Tjenesten retter seg mot norske virksomheter som har behov for persondosimetrimålinger til ansatte som blir eksponert for ioniserende stråling i sitt arbeid. 

Stillingskategorien med flest brukere er radiografer og pleiepersonell, fulgt av annen lege og industriell radiograf.  Medisinsk strålebruk omfatter også tannlege- og veterinærpersonell. Innenfor strålebruk i industri og forsking er den dominerende gruppen industrielle radiografer.  De resterende brukerne er forskingspersonell som hovedsakelig er arbeidstakere i universitets- og høyskolesektoren. 

I Arbeidstilsynets forskrift om Tiltaks- og grenseverdier er grenseverdier for arbeidstakere eksponert for ioniserende stråling gitt i kapittel 4.

Litteratur

Paulsen, G. Persondosemtritenesta ved Statens strålevern. Årsrapport 2010. Strålevernsrapport, Østerås: Statens strålevern, 2011.