Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser eksponering for varme på jobb

De siste 15 årene har andelen yrkesaktive som utsettes for varme i sitt daglige arbeid gått ned fra 13 prosent i 1989 til 5 prosent i 2013. Dette innebærer at i dag er i underkant av 130 000 yrkesaktive på landsbasis utsatt for varme (dvs. en temperatur på 28 grader eller mer) minst en fjerdedel av arbeidsdagen. Menn er mer utsatt enn kvinner og det er de yngste (17-24 år) som er mest utsatt.  

Ser vi på yrkesgrupper er kokk- og kjøkkenassistent mest utsatt (36 %), fulgt av metallarbeidere (22 %), operatører i industrien (20 %), operatører næringsmidler (19%) og serviceyrker (17 % utsatt).

Et blikk på næring viser at 19 prosent i overnattings- og serveringsvirksomhet og 14 prosent i industrinæringen oppgir at de er utsatt for varme en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer. Forekomsten er høyere i privat virksomhet enn i statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Er du i ditt daglige arbeid utsatt for varme, dvs. ca 28 grader eller mer?

Arbeidsmiljørelevans

Menneskekroppen har begrenset evne til å regulere kroppstemperaturen, og varme omgivelser kan derfor være en belastning, særlig dersom jobben samtidig krever fysisk aktivitet eller høy grad av oppmerksomhet. Blir det for varmt, øker risikoen for tretthet og nedsatt konsentrasjonsevne.

Det kan være svært ubehagelig når det er for varmt på arbeidsplassen. Arbeidsmiljølovgivningen inneholder ingen faste temperaturgrenser, men Arbeidstilsynet anbefaler at temperaturen holdes under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov og temperaturer over 26°C innendørs skal unngås.

Riktig temperatur er i alles interesse. For høy temperatur kan oppleves som plagsomt, og du kan bli mindre effektiv når det er for varmt.

Når det er for varmt føles luften tørr og ufrisk, vi blir lett trøtte og uopplagte og evnen til å jobbe effektivt og riktig blir nedsatt. 

Aktuelle tiltak ved vedvarende varmebelastning er utvendig solskjerming, bedre ventilasjon (justering, vedlikehold og riktig drift), flytting av varmegivende utstyr og installering av kjøleanlegg. Du kan lese mer om varme på jobben på denne linken.

Litteratur

Pilcher JJ, Nadler E & Caroline Busch. Effects of hot and cold temperature exposure on performance: a meta-analytic review. Ergonomics 2002; 45 (10): 682-98