Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir at de utsettes for støv eller røyk fra metaller

Om lag fire prosent av alle yrkesaktive, tilsvarende om lag 100 000 personer, oppgir at de i sin arbeidssituasjon tydelig kan se eller lukte støv eller røyk fra metaller i en liten del av arbeidsdagen eller mer. Andelen som oppgav tilsvarende eksponering for 20 år siden var langt høyere. Det kan ikke utelukkes at arbeidsoperasjoner som medfører eksponering for metallstøv og -røyk i det siste tiåret utføres av arbeidstakere som ikke er inkludert i datautvalget og at dette kan forklare deler av reduksjon i eksponeringen.

Det er nesten utelukkende menn med videregående skole eller lavere utdanning som opplever eksponering. Disse arbeider som regel i virksomheter med under 50 ansatte og innen industri, primærnæringen, bygge -og anleggsvirksomhet og innen utvinning av råolje og naturgass. Yrkesgruppene metallarbeider, mekaniker og byggearbeider oppgir å ha størst andel eksponerte.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Kan du i din arbeidssituasjon tydelig se i lufta eller lukte støv eller røyk fra metaller? F.eks. sveiserøyk, bly, krom, nikkel, sink, aluminium, kobber eller tinnstøv? 

Arbeidsmiljørelevans

Eksponering for metallstøv og -røyk kan forårsake ulike sykdommer i luftveiene, lungekreft og nevrologiske skader

Metaller i arbeidsatmosfæren forekommer hovedsakelig som partikler eller bundet til svevestøvet. Helserisikoen av metallforurensingene varierer etter typen metall og hvilken form det forekommer i. Biotilgjengelighet via luftveier dreier seg om den fraksjonen av metallet som er løselig i luftveier og lunger og er potensielt absorberbar i kroppen. 

I smelteverk fremstiller man metaller (og halvmetaller) fra malmer og mineraler. Den eksakte fremstillingsmåten avhenger av hvilket metall man jobber med. På grunn av en tradisjonelt god tilgang på elektrisk kraft, finnes det mange smelteverk i Norge. Produksjonen av ulike metaller og legeringer har det til felles at forskjellige luftveisirritanter som partikler, røyk og gasser avgis til arbeidsatmosfæren. I en studie hvor det ble sett på støveksponering blant norske smelteverksarbeidere, er det vist at eksponeringsnivåene er forskjellig i ulike typer smelteverk og for ulike arbeidsoperasjoner, Johnsen HL et al 2008Johnsen HL et al 2010, Johnsen HL et al 2013 har også vist at det er en dose-respons effekt mellom total-støveksponering og økt fall i lungefunksjon. I aluminiumsindustrien har eksponering for beryllium, som kan gi skader på lunger og hud, blitt undersøkt. Beryllium er sporstoff i råmaterialet bauxitt. Vannløselig beryllium frigis til arbeidsatmosfæren fra avkjølt damp i elektrolyseprosessen, Skaugset NP et al 2012Søyseth V et al 2013 har gjort en litteraturstudie hvor de har sett på sammenhengen mellom eksponering i smelteverksindustrien og ikke-maligne luftveissykdommer. I de aktuelle studiene er det beskrevet sammenheng mellom eksponering i den metallproduserende industrien og forekomst av luftveissymptomer, KOLS og yrkesrelatert astma. Også sykdom med dannelse av fibrose i lungene, som kronisk beryliose, er beskrevet. Det antas at eksponeringene i den metallproduserende industrien fører til økt fall i lungefunksjon og dermed til utviklingen av KOLS. Det er imidlertid kun få studier som har beskrevet dette utfra en kvantitativ eksponeringsklassifikasjon. Det er også indikasjon på at eksponering for metallrøyk øker risikoen for smittsom lungebetennelse. STAMI skal i perioden 2013-2016 se på eksponering for ultrafine partikler og risiko for hjerte- og karsykdom i smelteverksindustrien.

Anslagsvis er det ca 5000 sveisere i Norge. Ved sveising dannes det sveiserøyk. Hvor mye sveiserøyk som dannes og hva røyken inneholder, avhenger av sveisemetoden, tilsettmaterialet, hva som sveises på og hva metallet er behandlet med. Fysisk-kjemiske egenskaper som er viktige i eksponeringskartleggingen av ulike sveiseaerosoler, ble undersøkt av Berlinger et al 2011. Det ble blant annet vist at små partikler med diameter under 50 nm i hovedsak var metalloksider mens større partikler også inneholdt mer flyktige elementer som kalium, fluor, natrium og svovel. Sveiserøyk kan inneholde mangan. Manganese, en alvorlig, irreversibel nevrologisk sykdom, er påvist blant annet hos sveisere som er eksponert for høye nivåer av mangan. Eksponering for mangan i lave konsentrasjoner kan føre til forstyrrelser i det motoriske nervesystemet. Nivået på eksponering som er nødvendig for å forårsake slike forstyrrelser er lite kjent, Ellingsen DG et al 2015

 

 

 

 

Litteratur

Stami. Norsk aluminiumindustri og hallastma. Fakta om arbeid og helse/03, Oslo: Stami, 2009.