Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir at de er utsatt for mineralstøv

I underkant av fire prosent av alle yrkesaktive, tilsvarende om lag 90 000 personer, oppgir at de i sin arbeidssituasjon tydelig kan se eller lukte mineralstøv i en liten del av arbeidsdagen eller mer. Andelen som oppgav tilsvarende eksponering for 20 år siden var langt høyere. 

Det er nesten utelukkende menn med videregående skole eller lavere utdanning som opplever eksponering. Blant yrkesgruppene byggearbeider, anleggsarbeider og tømrer oppgir nær en av tre at de er utsatt for mineralstøv. Yrkesfiguren viser kun de yrkesgruppene som oppgir eksponering.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Kan du i din arbeidssituasjon tydelig se i lufta eller lukte mineralstøv? F. eks. fra stein, kvarts, sement, asbest eller mineralull?                             

Arbeidsmiljørelevans

Inhalasjon av ulike typer mineralstøv kan gi tap i lungefunksjon og forårsake utvikling av KOLS og kreft

Kvartsholdig steinstøv kan gi alvorlige helseskader. Det mest helseskadelige støvet er det respirable som kan nå helt ned i lungeblærene (alveolene). Gjentakende og langvarig eksponering kan gi KOLS, silikose og lungekreft. Tunnelarbeidere er en godt undersøkt yrkesgruppe hvor det lenge har vært fokus på støveksponering fra boring, sprenging og knusing. Bransjen har selv hatt fokus på flere eksponeringsreduserende tiltak, på bruk av personlig åndedrettsvern når man utfører kjente høyrisikooppgaver samt generelt fokus på holdninger knyttet til betydningen av god luftkvalitet i arbeidsmiljøet. I nyere studier utført ved STAMI ser vi at luftforurensningen ved dagens tunnelarbeid fortsatt kan ha en skadelig innvirkning på luftveiene, og at det fremdeles kan være økt risiko for redusert lungefunksjon og utvikling av KOLS. Luftkonsentrasjonen av α-kvarts under sjaktdriving var svært høy, Bakke et al 2014Ulvestad et al 2015. Bergboring, som utføres av omtrent 1000 små anleggsbedrifter i Norge, genererer støvpartikler. I rapporten Støveksponering ved bergboring i dagen, ble det vist at alle som jobber i umiddelbar nærhet til boreriggen vil potensielt kunne bli eksponert for høye luftkonsentrasjoner av α- kvarts.

Ansatte i norsk silisiumkarbidindustri er også en godt undersøkt gruppe. Eksponeringsnivåene har gradvis blitt redusert siden produksjonen i Norge startet i 1913, men fremdeles er det arbeidsoperasjoner der eksponeringen for støv kan være høy. Støvet kan inneholde blant annet silisiumkarbidpartikler, silisiumkarbidfibre, kvarts og kristobalitt, Føreland et al 2008. Fall i lungefunksjon, utvikling av KOLS, risiko for lungekreft og økt dødelighet av andre lungesykdommer er undersøkt i denne industrien, Johnsen HL et al 2013, Søyset V et al 2013, Bugge MD et al 2011 og Bugge MD et al 2012. STAMI skal i perioden 2013-2016 se på eksponering for ultrafine partikler og risiko for hjerte- og karsykdom i blant annet silisiumkarbidindustrien.

Inhalasjon av støv fra sement antas å være årsak til tap i lungefunksjon. Sementstøv er sterkt alkalisk når det kommer i kontakt med vann eller fuktige overflater, noe som gir sementen irritative egenskaper. Eksponering er et potensielt problem hos sementprodusentene, men også hos sluttbrukere av tørr sement og i utblandingsfabrikker for ferdigbetong. I nylig publiserte studier (Nordby et al 2011Notø et al 2015Fell 2011) har forskere funnet ut at arbeidere i sementfabrikker utsettes for eksponering for sementstøv over et nivå som indikerer risiko for redusert lungefunksjon og økt forekomst av KOLS. I studiene ble eksponeringsmålinger av torakal støvfraksjon gjennomført, siden denne fraksjonen inneholder partikler som passerer strupehodet og vurderes som mest relevant for effekter i de nedre luftveiene.  Mange av arbeidstakerne som kan være eksponerte for sementstøv finner vi også i bygg- og anleggssektoren. Her inngår gjerne sementstøv i annen støveksponering, men eksponeringsnivåene er vesentlig lavere enn i sementproduksjonen, Peters S 2009. 

All bruk og håndtering av asbest har vært forbudt i Norge siden midten av 80-tallet. Arbeidstakere med spesiell opplæring kan settes til arbeid med rivning, reparasjoner og vedlikehold av asbestholdig materiale samt håndtering av asbestholdig avfall. Alle virksomheter som skal utføre arbeid med asbestholdig materiale, skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Mesoteliom, eller brysthinnekreft, er en sjelden kreftsykdom og om lag 70 prosent av mesoteliomtilfellene kan tilskrives asbesteksponering. Mesoteliom har lang latenstid fra eksponering til det oppstår kreft (30–40 år), så tilfellene som oppstår i dag, skyldes eksponering langt tilbake i tid. I Norge registreres det nå om lag 80 nye tilfeller av mesoteliom i året. Asbest kan også gi lungekreft og det er beregnet at om lag 85 tilfeller av lungekreft blant menn kunne vært unngått årlig dersom historisk asbesteksponering på jobb ikke hadde forekommet, Dreier et al 1997.

 

Litteratur

Bakke et al. Støveksponering ved bergboring i dagen. STAMI-rapport/3, Årgang 15, Oslo: STAMI, 2014.
Ulvestad B et al. Eksponering og obstruktiv lungesykdom hos anleggsarbeidere. Stami-rapport nr. 1, Oslo: Stami, 2000.
Ulvestad B et al. Tunnelarbeid gir økt risiko for kronisk obstruktiv lungesykdom. Tidsskrft for Den norske legeforening 2003; 2003: 123:2292-5
Bakke B et al. Characterization of occupational exposure to air contaminants in modern tunnelling operations. Annals of Occupational Hygiene 2014; 58: 818-29