Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figuren viser andelen som oppgir å arbeide med tastatur (mer enn 4 timer daglig)

I 2013 arbeidet i overkant av to av fem med tastatur eller datamus 4 timer eller mer daglig. Dette innebærer at nærmere 1,1 millioner yrkesaktiv tilbringer mer enn 4 timer med tastatur daglig. Arbeid med tastatur er mindre utbredt blant de yngste yrkesaktive (18-24 år) og er minst utbredt blant yrkesaktive med kortest utdanning.  I motsetning til de fleste andre mekaniske eksponeringer er maskin- og tastaturarbeid store deler av arbeidsdagen utbredt innenfor en rekke yrker med krav til lengre utdanning. De fleste av disse yrkesgruppene er ikke utsatt for andre typer mekaniske forhold.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Arbeider du med tastatur eller datamus?

Arbeidsmiljørelevans

Langvarig arbeid ved dataskjerm med bruk av tastatur og mus kan gi statiske belastninger og øke risikoen for smerter i skuldre, underarmer og hender.

Repetitivt arbeid (ensidig gjentakelsesarbeid) kjennetegnes av gjentatte bevegelser med få sekunders mellomrom. Arbeid med tastatur, pekeverktøy (”datamus”) og dataskjerm kan innebære statiske belastninger for eksempel  ved at man  stabiliserer hodet for å se på skjermen, og skuldrene for å bruke armene. Studier har vist at det å arbeide med tastatur og mus i mer enn 4 timer pr dag øker risikoen for nakkesmerter, smerter i underarmene/ hendene og skulderplager, men også fordelingen av arbeidsperioder og pauser vil kunne ha betydning for hvorvidt man utvikler smerter. Det er imidletid begrenset dokumentasjon på sammenhenger mellom ulike aspekter ved pc-arbeid og diagnostiserte muskel- og skjelettlidelser. 

Det er i utgangspunktet sunt å bruke kroppen og bevege seg, men når belastningen blir for stor eller for ensidig, kan det oppstå helseplager. Manuell håndtering av utstyr, uheldige arbeidsstillinger, repetitive bevegelser og tungt fysisk arbeid er eksempler på mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer som forekommer på en rekke arbeidsplasser. Hvor godt ulike mennesker tåler slike eksponeringer avhenger blant annet av individenes varierende styrke og fysiske forutsetninger.

Litteratur

Wærsted et al. Computer work and musculoskeletal disorders of the neck and upper extremity: A systematic review. BMC Musculoskeletal Disorders 2010; 11: 1-15
Knardahl et al. Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser. STAMI-rapport. Årg. 9, nr. 22, Oslo: STAMI, 2008.