Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir at de arbeider med hendene løftet i skulderhøyde (1/4 av arbeidsdagen eller mer)

De siste 20 årene har det vært en svak nedgang i den andelen som rapporterer å arbeide med hendene løftet i skulderhøyde halvparten av arbeidsdagen eller mer. I 2013 oppga ca 13 prosent av de yrkesaktive (om lag 320 000 personer) at de var utsatt for dette en fjerdedel av tiden eller mer. Eksponeringen er likt fordelt mellom kvinner og menn, men er langt vanligere blant de yngste yrkesaktiv (18-24 år) og blant yrkesaktive med kortere utdanningslengde. Tømrere og byggarbeidere er de som i størst grad rapporterer å jobbe med armene løfte over skulderhøyde. Yrkesaktive i disse yrkene er nærmere 5 ganger oftere utsatt for denne eksponeringen enn alle yrkesaktive sett under ett. Innenfor flere yrker er andelen ansatte som arbeider med løftede armer 2-3 ganger større enn blant alle yrkesaktive: metallarbeider, presisjonshåndverker, mekaniker, renholder, operatør næringsmidler, lager-/transportmedarbeider, butikkmedarbeider og bonde/fisker


Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Arbeider du med hendene løftet i høyde med skuldrene eller høyere?

Arbeidsmiljørelevans

Det å måtte arbeide med hendene over skulderhøyde er assosiert med økt risiko for spesifikke skulderplager, og over tid øker det risikoen for å utvikle senebetennelse i skulderen.

 Arbeid med løftede armer uten støtte (over ca 60o) i mer enn 1 time totalt pr arbeidsdag øker risiko for skuldersmerter, tendinitt i skulderleddet, og for nakkesmerter. Arbeid med albuene over skulderhøyde uten armstøtte gir økt risiko for skulder/nakke plager, sannsynligvis allerede ved ½ time pr arbeidsdag (STAMI rapport 2008). Tre nyere studier fra STAMI underbygger antagelsen om en sammenheng mellom arbeid med hendene over skulderhøyde og nakke- og skuldersmerter. En av studiene benyttet objektive mål for å vurdere varigheten av arbeid med armene hevet >60° og >90° i løpet av arbeidsdagen. Resultatene viser at økende grad av arbeid med armene hevet og økende varighet av denne belastningen i løpet av arbeidsdagen ga økt risiko for skuldersmerter (Hanvold et al. 2013).  I to nyere oppfølgingsstudie fra STAMI basert på selvrapporterte data, hvor av den ene var basert landsrepresentative levekårsdata fra 2006 og 2009 (SSB), fant man støtte for at arbeid med hendene over skulderhøyde over tid gir økt risiko for å rapportere moderate til alvorlige nakke og skuldersmerter (Christensen et al. 2010, Sterud et al. 2013).

 Det er i utgangspunktet sunt å bruke kroppen og bevege seg, men når belastningen blir for stor eller for ensidig, kan det oppstå helseplager. Manuell håndtering av utstyr, uheldige arbeidsstillinger, repetitive bevegelser og tungt fysisk arbeid er eksempler på mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer som forekommer på en rekke arbeidsplasser. Hvor godt ulike mennesker tåler slike eksponeringer avhenger blant annet av individenes varierende styrke og fysiske forutsetninger.

Litteratur

Knardahl et al. Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser. STAMI-rapport. Årg. 9, nr. 22, Oslo: STAMI, 2008.