Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir at de løfter 20 kg eller mer

Totalt om lag 22 prosent av alle yrkesaktive oppgir at de daglig må løfte noe som veier mer enn 20 kg. Dette tilsvarer om lag 550 000 personer. Blant disse oppgir om lag halvparten at de gjør dette 1-4 ganger per dag, en tredjedel gjør det 5-19 ganger per dag og om lag en av fire løfter 20 kg eller mer minst 20 ganger daglig. Trendfiguren viser yrkesaktive som oppgir at de løfter 20 kg minst fem ganger om dagen.

Tunge løft er mer utbredt blant menn enn kvinner, og er mest utbredt i den yngste aldersgruppen blant begge kjønn.Tunge løft er klart mest utbredt blant yrkesaktive med kortere utdanningslengde.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: 

Må du daglig løfte noe som veier mer enn 20 kg, og i tilfelle hvor mange ganger pr. dag?

Arbeidsmiljørelevans

Tunge løft uten vridning eller bøying av ryggsøylen tåler vi normalt godt, men det kan likevel gi umiddelbare, forbigående smerter i form av muskel- eller senestrekk, og muskeltretthet som følge av statisk belastning. Løft i ubekvemme stillinger blir vanligvis vurdert som mer risikabelt fordi det er lettere å pådra seg akutte ryggskader i slike situasjoner. Tunge løft kombinert med foroverbøyd stilling eller vridning av overkroppen kan bidra til ryggsmerter. I tre nyere oppfølgingsstudier fra STAMI, basert landsrepresentative levekårsdata fra 2006 og 2009 (SSB), fant man at løft i ubekvemme stillinger ga økt risiko for korsryggsmerter, nakke og skuldersmerter og høyt sykefraværsnivå, men resultatene var mindre entydige for tunge løft (Sterud et al 2013a2013b2014).

Litteratur

Knardahl et al. Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser. STAMI-rapport. Årg. 9, nr. 22, Oslo: STAMI, 2008.