Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som jobber skift/turnus

I 2013 jobbet 24,7 prosent skift eller turnus (i alt 545 000 personer) i hovedarbeidsforholdet sitt, mot om lag 20,6 prosent i 2001 (Statistikkbanken, SSB). Økningen har vært lik for menn og kvinner; i 2013 rapporterte 28 prosent av kvinner og 21 prosent av menn at de jobbet skift eller turnus. Om vi også teller med biarbeidsforhold viser data fra AKU 2013 at om lag 26 prosent har en arbeidstidsordning som innebærer skift eller turnusarbeid. Dette tilsvarer om lag 615 000 personer. Skift og turnusarbeid innebærer som hovedregel at man må jobbe på kveldstid mellom og i helgene inkludert søndag (henholdsvis om lag 85 og 70 % rapporterer dette). For mange innebærer det også at man må jobbe på natten. Nærmere halvparten av alle som jobber skift eller turnus rapporterer at de jobber natt. Ulike skift og turnusordninger er noe mer utbredt blant kvinner enn menn og blant yngre yrkesaktive. Skift og turnusarbeid er mest utbredt innenfor følgende yrkesgrupper: Skipsbefal/flyger, pleie- og omsorgsarbeider, sykepleier, politi/vakt og servitøryrker. 

Spørsmål stilt i AKU: Har du skift- eller turnusarbeid?

Arbeidsmiljørelevans

Skiftarbeid og nattarbeid er viktige risikofaktorer i dagens arbeidsmiljø. Skiftarbeid har vært diskutert som et folkehelseproblem i over 100 år, men selv i dag er antagelsen om en mulig årsakssammenheng mellom skiftarbeid og de store kroniske sykdommer under debatt. 

En nylig publisert meta-analyse fant støtte for at skift og nattarbeid gir økt risiko for og hjerte- og karrelaterte sykdommer, men tidligere systematiske litteraturgjennomganger har påpekt at resultatene ikke er helt entydig. Flere nyere studier viser også at skiftarbeidere har økt risiko for metabolsk syndrom som er en fellesbetegnelse for en samling av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og diabetes type 2. Skiftarbeidere synes også å ha økt risiko for mage-/tarmplager og –sykdommer og diabetes, men det mangler tilstrekkelig dokumentasjon på at det er nattarbeidet i seg selv som er direkte årsak. Fedme blant skiftarbeidere har vært diskutert som en viktig årsak til at disse arbeidstakerne har økt forekomst av hjerte- og karsykdom og diabetes. Årsakssammenhengen er komplisert, men involverer endret metabolisme(stoffskifte) grunnet døgnrytmeforstyrrelser. Brystkreft er den mest studerte kreftformen, og de fleste studier av nattarbeid og brystkreft viser en økt risiko ved nattarbeid. Nye studier viser økt brystkreftrisiko blant kvinner som har jobbet mange år i skiftordninger med mange netter i strekk. Tidligere har man i enkeltstudier funnet en sammenheng mellom skift-/nattarbeid og kreft i tykktarm, livmorslimhinne og prostata, men det foreligger fortsatt begrenset med dokumentasjon på betydningen av skift og nattarbeid for ulike kreftformer.

Litteratur

Canuto R, Garcez AS, Olinto MT. Metabolic syndrome and shift work: a systematic review. Sleep medicine reviews 2013; 17: 425-31
Knutsson A, Kempe A. Shift work and diabetes--a systematic review. Chronobiology internationa 2014; 31: 1146-51
Knutsson A, Boggild H. Gastrointestinal disorders among shift workers.. Scandinavian journal of work, environment & health 2010; 36: 85-95
Lie JA, L; Goffeng, LO; et al. Oppdatering av en systematisk litteraturstudie. STAMI-rapport nr 1, Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt, 2014.
Antunes LC, Levandovski R, Dantas G, Caumo W, Hidalgo MP. Obesity and shift work: chronobiological aspects. Nutr Res Rev 2010; 23: 155-68.
Frost P, Kolstad HA, Bonde JP. Shift work and the risk of ischemic heart disease - a systematic review of the epidemiologic evidence.. Scand J Work Environ Health 2009; 35: 163-79