Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som opplever jobbusikkerhet

I LKU 2013 svarer om lag 9,4 prosent, dvs. om lag 240 000 personer, at de opplever jobbusikkerhet. Andelen som opplever jobbusikkerhet har vært rimelig stabil på om lag 10 prosent siden 2006. Jobbusikkerhet forekommer i alle yrkesgrupper. Andelen som opplever dette, varierer fra 18 prosent i kundeserviceyrker til 1 prosent blant ledere innenfor utdanning/helse.  Blant kvinner er opplevelsen av jobbusikkerhet størst i aldersgruppen 25–34 år og lavest i aldersgruppen 55–67 år, henholdsvis 13 og 7 prosent. Blant menn er forskjellen mindre, med høyest nivå i den yngste aldersgruppen (11 %). Opplevelsen av jobbusikkerhet er noe større blant personer med ungdomsskoleutdanning enn blant yrkesaktive med mer enn 4 års høyskole- eller universitetsutdanning, henholdsvis 11 og 7 prosent. 

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Mener du at du står i fare for å miste arbeidet ditt på grunn av nedlegging, innskrenking eller andre årsaker i løpet av de nærmeste tre årene?

Arbeidsmiljørelevans

Jobbusikkerhet blant de ansatte kan påvirke både virksomheten og den enkelte arbeidstakeren og har betyding for trivsel, organisasjonstilhørighet og for psykisk helse. 

Jobbusikkerhet har tradisjonelt vært knyttet til midlertidig ansatte, deltidsarbeidende og sesongarbeidere. I et arbeidsmarked preget av hyppige omstillingsprosesser i form av tjenesteutsetting, sammenslåinger, nedleggelser og nedbemanninger har jobbusikkerhet blitt et fenomen som favner videre. For mange handler ikke jobbusikkerhet bare om usikkerheten knyttet til nåværende jobb (jobbusikkerhet), men om ansettelsesusikkerhet i videre forstand, dvs. sannsynligheten for å kunne finne en tilsvarende betalt jobb som den man har.

Jobbusikkerhet blant de ansatte kan påvirke både virksomheten og den enkelte arbeidstakeren. Mye forskning har dokumentert en sammenheng mellom jobbusikkerhet og lav jobbtilfredshet, intensjoner om å slutte og lav tillit og følelse av forpliktelse overfor den virksomheten man jobber for. Jobbusikkerhet er også en dokumentert risikofaktor når det gjelder søvnforstyrrelser og psykiske plager.  I en nyere oppfølgingsstudier fra STAMI, basert landsrepresentative levekårsdata fra 2006 og 2009 (SSB), fant man at jobbusikkerhet ga økt risiko for psykiske plager (Johannessen et al. 2013). 

Litteratur

Ferrie et al. Flexible labor markets and employee health. Scand J Work Env Health 2008; Suppl. 6: 98-110
Sverke et.al. No security: a meta-analysis and review of job insecurity and its consequences. J Occup Health Psychol 2002; 7: 242-64