Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figuren viser andelen som oppgir at de har dårlige eller svært dårlige muligheter for faglig videreutvikling

I 2013 oppga om lag 17 prosent, tilsvarende, 43 000 sysselsatte, at de har dårlige eller svært dårlige muligheter for faglig videreutvikling, og 8 prosent, at de har dårlige eller svært dårlige muligheter til å utnytte ferdigheter, kunnskaper og erfaring i arbeidet. Andelen yrkesaktive som oppgir at de har dårlige muligheter for å videreutvikle seg faglig har vært nedadgående og i 2006 oppga 21 prosent dette. Om lag fire av ti i yrkesgruppen operatør næringsmidler, og i ulike service yrker oppgir svært dårlige eller dårlige muligheter. Det er en noe høyre andel blant kvinner (19%), enn menn (15%) og i de yngste aldergruppene blant begge kjønn som oppgir dårlige eller svært dårlige muligheter. Generelt er det de yrkesaktive med høyest formell kompetanse som er mest fornøyd med utviklingsmulighetene på jobben.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø, 2013

Hvordan er mulighetene i jobben din til å videreutvikle deg faglig på de områdene du ønsker?

Hvordan er mulighetene i jobben din til å utnytte ferdigheter, kunnskaper og erfaring du har fått gjennom utdanning og arbeid?

Indikatoren fagligutvikling består av to enkeltspørsmål. Fordelingen til hvert av spørsmålene fremkommer ved å trykke på radioknappene i figuren.

Arbeidsmiljørelevans

I følge arbeidsmiljøloven skal arbeidstakere ha mulighet til faglig og personlig utvikling gjennom arbeidet. Muligheten til å utnytte og videreutvikle egen kunnskap og egne ferdigheter vil blant annet øke evnen til å mestre nye utfordringer og uforutsigbare situasjoner på arbeidsplassen.