Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir innsats-/belønning ubalanse

I 2013 oppga 11,4 prosent, tilsvarende om lag 290 105 sysselsatte, at de opplever en ubalanse mellom den innsatsen de legger ned i arbeidet og den belønningen de mottar i form av anerkjennelse eller lønn. Henholdsvis 28 prosent oppgir at de er delvis eller helt uenig i at lønnen er riktig i forhold til innsatsen, mens 7 prosent oppgir at de er delvis eller helt uenig i at de sett i forhold til innsatsen får den respekten og anerkjennelsen de fortjener i jobben. Innsats belønning/ubalanse er mer utbredt blant kvinner (14%), enn menn (9%), og særlig blant kvinner i aldersgruppen 45-54 år. Yrkesgrupper hvor flere enn en av fem oppgir innsats/belønning ubalanse er sykepleier, sjåføryrker og førskolelærere. 

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø 2013

Størrelsen på lønnen er riktig i forhold til innsatsen og det jeg presterer på jobben

Sett i forhold til innsatsen og det jeg presterer, får jeg den respekten og anerkjennelsen jeg fortjener i jobben.

Indikatoren innsats-belønning ubalanse består av to enkeltspørsmål. For å bli definert inn i kategorien innsats-/belønnings ubalanse måtte respondenten ha svart at de er delvis eller helt uenig på minst ett av spørsmålene. Fordelingen til hvert av spørsmålene fremkommer ved å trykke på radioknappene i figuren.

Arbeidsmiljørelevans

Innsats-/belønning-modellen tar for seg arbeidet som en kontraktfestet bytteprosess, hvor innsatsen blir kompensert i form av en tilfredsstillende belønning.

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes ifølge modellen av at det er balanse mellom den innsatsen som legges ned i arbeidet, og den belønningen som mottas i form av lønn, anerkjennelse og statuskontroll (jobbsikkerhet, karrieremuligheter og uttelling for utdanning) (Siegrist, 1996).

Modellen ble i utgangspunktet utviklet for å identifisere risikofaktorer i arbeidsmiljøet med betydning for hjerte og karsykdommer, og mange av studiene på feltet har dette som utfall. En permanent opplevelse av utilstrekkelig belønning og verdsettelse er dokumentert å øke risikoen for hjerte-/karsykdommer (Siegrist et al., 2004) (Siegrist et al, 2010).  Flere store epidemiologiske studier har identifisert innsats-/belønning ubalanse som en mulig risikofaktor for helserelatert atferd knyttet til overvekt, røyking, inaktivitet og høyt alkoholforbruk. For høyt alkoholinntak er konklusjonene motstridende, og i en stor finsk studie ble det ikke funnet en slik sammenheng (Van Vegchel et al, 2005)(Kouvonen et al, 2005) For inaktivitet er sammenhengen svak (Kouvonen et al, 2006). Innsats-/belønning ubalanse er videre dokumentert å ha en sammenheng med depresjon (Stansfield et al, 2006). I hvilken grad indikatoren har en sammenheng med sykefravær er i mindre grad dokumentert og så langt foreligger det få studier. Innsats-/belønning ubalanse er mer utbredt blant kvinner enn menn, og en ubalanse mellom innsats og belønning i form av lønn, er funnet å bidra til å forklare en del av det høyere sykefraværet blant norske kvinner (Sterud, 2014).

Senere års arbeidsmiljøkartlegginger i Norge har i stor grad vært basert på krav/kontroll modellen og i mindre grad på forskning og kartlegging av innsats-/ belønning modellen 

Litteratur

Kouvonen A, Kivimaki M, Cox SJ, Vahtera J. Job strain, effort-reward imbalance, and heavy drinking: a study in 40851 employees.. Journal of occupational and environmental medicine 2005; 47(5): 503-13
Siegrist, J. Effort-reward imbalance at work and cardiovascular diseases. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2010; 23(3): 279-285
Siegrist J. Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. Journal of occupational health psychology 1996; 1 (1): 27-41
Kouvonen A, Kivimäki M, Elovainio M, Pentti J, Linna A, Virtanen M, Vahtera J. Effort/reward imbalance and sedentary lifestyle: an observational study in a large occupational cohort. Occupational and Environmental Medicine 2006; 63: 422-427