Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir at de er ganske eller svært tilfreds med jobben.

I 2013 oppga om lag 90 %, tilsvarende, 2 300 000 sysselsatte, at de er ganske eller svært tilfreds med jobben. Denne andelen varierer imidlertid noe mellom yrkesgruppene. Aller mest fornøyd er gruppen lektor/pedagog, der ca 97 prosent oppgir å være svært eller ganske fornøyd, tett fulgt av profesjonell kunstner. På tre av de fire neste plassene følger ulike lederyrker, og innimellom her finner vi også yrkesgruppen fysioterapeut o.l. I de yngste aldersgruppene hos begge kjønn (86-87%) er tilfredsheten med jobben noe lavere sammenliknet med særlig den eldste aldersgruppen hos begge kjønn (94%). Jobbtilfredshet er rimelig likt fordelt mellom de ulike utdanningsgruppene, bedriftsstørrelse og region.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø 2013.

Alt i alt, hvor fornøyd er du med jobben din? Er du svært fornøyd, ganske fornøyd, verken fornøyd eller misfornøyd, ganske misfornøyd eller svært misfornøyd?

Arbeidsmiljørelevans

Graden av tilfredshet med jobben er basert på en overordnet vurdering av arbeidssituasjonen, og er gjerne påvirket av de forventningene vi har til jobben.

Det kan være vanskelig å bestemme i hvilken grad jobbtilfredshet indikerer et godt arbeidsmiljø, eller bare er et resultat av at forventningene justerer seg over tid. Dette fører gjerne til at de fleste vil rapportere i den «fornøyde» delen av skalaen. Jobbtilfredshet påvirkes også av flere andre faktorer som individets generelle tilfredshet med livet, men også omvendt at tilfredshet med livet påvirkes av tilfredshet på jobben.

Fra begynnelsen av 1990-tallet og frem til i dag har antallet studier om jobbtilfredshet og helse økt i omfang. I en meta-analyse fra 2005 rapporteres det at lav jobbtilfredshet er assosiert med mentale og fysiske helseplager. Sammenhengen er sterkest med mentale helseplager, fortrinnsvis for utbrenthet, men også depresjon, angst, lav selvfølelse og generell nedsatt mental helse. To litteraturgjennomgang fra henholdsvis 2000 og 2010, konkluderer med at nedsatt jobbtilfredshet er en dokumentert risikofaktor for ryggplager.

Litteratur

Faragher EB, Cass M, Cooper CL. The relationship between job satisfaction and health: a meta-analysis. Occupational and Environmental Medicine 2005; 62: 105-112
Hoogendoorn WE, van Poppel MN, Bongers PM, Koes BW, Bouter LM. Systematic review of psychosocial factors at work and private life as risk factors for back pain. Spine 2000; 25: 2114-2125
da Costa BR, Vieira ER. Risk factors for work related musculoskeletal disorders a systematic review: A systematic Review of Recent Longitudinal Studies. American Journal of Industrial Medicine 2010; 53: 285-323
Silbert IB et al. Cross-national comparison of job satisfaction in doctors during economic recession. Occupational Medicine (Oxford) 2014; 64: 595-600
Erik Carlquist. Well-beeing på norsk. 06/2015, Oslo: Helsedirektoratet, 2016.